Een betaalbare en passende woning voor iedereen

Beeld: D66 ‘s-Hertogenbosch

We hebben te maken met een woningcrisis. De prijzen van woningen rijzen de pan uit en met name starters komen nauwelijks aan bod op de woningmarkt. Ook in ’s-Hertogenbosch is er een groot tekort aan betaalbare woningen. De oplossing hiervoor is niet simpel. Er moet meer gebeuren dan alléén maar meer bouwen. Als gemeente hebben we veel invloed op het bouwtempo en op welke type woningen er gebouwd gaan worden. Grote uitdagingen dus. We willen in hoog tempo bouwen en dat duurzaam doen. Uiteraard sparen we ons groen en buitengebied zoveel mogelijk.

Wat D66 betreft leggen we de komende periode extra nadruk op het realiseren van woningen in het sociale segment en het middensegment. Deze inwoners, met starters in het bijzonder, zitten het meest klem. We willen daarnaast blijven bouwen volgens de Bossche mix. Dat wil zeggen: geen monotone wijken maar buurten met allerlei verschillende woningtypen.

We sluiten aanvullende onorthodoxe maatregelen niet uit en willen die vaker gaan toepassen. Denk aan de zelfbewoningsplicht en een antispeculatiebeding bij nieuwbouw. Een woning is er immers om in te wonen. Daarnaast willen we maatregelen treffen om huishoudens die ‘te groot’ wonen verleiden te verhuizen op basis van vrijwilligheid.

De komende jaren gaan we van ’s-Hertogenbosch nog meer een stad maken, met name in de Spoorzone. Een groot deel van de woningbouwopgave zal hier gerealiseerd moeten worden. Daarvoor moeten we onder andere de hoogte in. Wat D66 betreft focussen we in de Spoorzone voornamelijk op de gebieden de Bossche Stadsdelta en het EKP-terrein en kijken we verder richting Rietvelden, West en Ertveldplas. Het voordeel van deze locaties is dat ze voorzien in (extra) centrumfuncties en bestaande functies versterken. Ze liggen dicht bij vervoersknooppunten zoals een station en vergroten daarmee de kans dat andere overheden zoals de provincie, het rijk of de Europese Unie (EU) ons steunen in deze ambitie. Andere belangrijke woningbouwlocaties voor de komende jaren zijn het voormalige Weener XL-terrein, De Meerendonk en station Oost en omgeving.

D66 staat voor een solide financieel beleid. We schuiven uitgaven niet door naar toekomstige generaties en zorgen voor een gemeentebegroting die tegen een stootje kan.

We staan voor een open en vrije samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we met respect voor elkaar samenleven.

Voor een gezonder ’s-Hertogenbosch zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en op vijf extra gezonde levensjaren in 2030.

Het succes van de Bossche Zomer willen we verder uitbouwen en hierbij betrekken we onze ondernemers. Dit betekent dat we meer ruimte geven aan ondernemerschap en succesvolle evenementenorganisatoren.

Tempo in de energietransitie is cruciaal en ’s-Hertogenbosch als centrumstad moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart en welzijn biedt.

D66 staat voor een solide financieel beleid. We schuiven uitgaven niet door naar toekomstige generaties en zorgen voor een gemeentebegroting die tegen een stootje kan.

We staan voor een open en vrije samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we met respect voor elkaar samenleven.

Voor een gezonder ’s-Hertogenbosch zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en op vijf extra gezonde levensjaren in 2030.

Het succes van de Bossche Zomer willen we verder uitbouwen en hierbij betrekken we onze ondernemers. Dit betekent dat we meer ruimte geven aan ondernemerschap en succesvolle evenementenorganisatoren.

Tempo in de energietransitie is cruciaal en ’s-Hertogenbosch als centrumstad moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart en welzijn biedt.

We willen in hoog tempo bouwen en dat duurzaam doen. Wat D66 betreft bouwen we tot en met 2030 niet 10.000 maar 15.000 woningen.

We willen in hoog tempo bouwen en dat duurzaam doen. Wat D66 betreft bouwen we tot en met 2030 niet 10.000 maar 15.000 woningen.

Toont 7 van 7


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.