De stad waar iedereen vrij en zichzelf kan zijn

We staan voor een open en vrije samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we met respect voor elkaar samenleven. Met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. Vrijheid van de een houdt immers op waar het de vrijheid van een ander inperkt. Dit is een zorgvuldig evenwicht. Deze overtuiging wordt pas waarheid als we ernaar leven: als we gelijke kansen met en voor elkaar organiseren, elke dag weer. Daar waar we wonen, leven, naar school gaan en werken. Door grenzen te stellen en ons uit te spreken. In ‘s-Hertogenbosch is er geen plaats voor ongelijkheid en racisme. We zijn een inclusieve stad, waarin mensen met diverse achtergronden samenleven. Inwoners met verschillende etniciteit, seksuele geaardheid, zichtbare of onzichtbare handicap en levenswijze. We willen de kracht van alle inwoners gebruiken en ervoor zorgen dat iedereen daarin zichzelf kan zijn. Daar waar spanning ontstaat tussen verschillen zorgen we ervoor dat we met elkaar in gesprek blijven en dat we tegenstellingen overbruggen. Om jezelf te kunnen zijn onderschrijven wij het Regenboogakkoord en zetten wij ons de komende jaren in voor maximale acceptatie en emancipatie van de LHBTQI+-gemeenschap. Intimidatie, onderdrukking en uitsluiting passen niet in onze vrije samenleving.

’s-Hertogenbosch is van én voor iedereen. Daarom zullen we wat D66 betreft altijd open blijven staan voor mensen die onderdak zoeken en een nieuw bestaan willen opbouwen. We vinden het belangrijk dat mensen snel hun plek vinden in de samenleving, meedoen en hun talenten inzetten. Dit betekent in de praktijk: taalles vanaf de eerste dag, zo snel mogelijk naar school en aan het werk en wonen in een woonwijk in plaats van een opvangcentrum.

Bij een vrije samenleving hoort een sterke democratie. Onze democratie heeft voortdurend onderhoud nodig. De afgelopen periode heeft D66 samen met andere progressieve partijen de nodige voorstellen gedaan om de lokale democratie te vernieuwen en vitaal te houden. Dit zullen we blijven doen. Ideeën en voorstellen zijn er genoeg. Denk bijvoorbeeld aan de Right to Challenge, waarbij inwoners de gemeente kunnen uitdagen om iets zelf te doen. Het accent voor de komende periode ligt vooral op het uitvoeren van deze plannen.

Je voelt je pas vrij als je jezelf ook veilig voelt. Je veilig voelen om jezelf te kunnen zijn en je leven in te richten zoals je dat zelf wilt. Wat D66 betreft ligt er bij veiligheid een balans tussen repressie en preventie. Met goede preventieve maatregelen wordt de gemeente veiliger, waardoor er minder repressie nodig is. Zo wil D66 dat er voldoende jongerenwerkers in de gemeente actief zijn en dat er goede begeleiding is voor zij die dat nodig hebben. Cameratoezicht mag worden toegepast, zij het van tijdelijke aard en niet zonder het belang van privacy te vergeten. Hierbij zal er altijd een toets gedaan moeten worden of cameratoezicht het juiste middel is. Ook het veilig gebruik en de opslag van data dient geborgd te blijven.

Ondermijning is een bedreiging voor onze democratie. Wat D66 betreft ondernemen veel burgemeesters dappere pogingen om dit te bestrijden en werpt dit zeker vruchten af. Dit is echter niet genoeg. Politieke aandacht en geld voor de bestrijding van ondermijning is nodig. D66 pleit dan ook voor een lokaal uitvoeringsprogramma Ondermijning.

Mensen worden soms verrast door ontwikkelingen in de gemeente. Wij willen dat mensen beter en tijdig geïnformeerd en betrokken worden bij nieuwe ontwikkelingen. De gemeente kan daarvoor digitale middelen, zoals het online Duurzaam Loket, beter benutten en de manier van overleg met de huidige overlegstructuren, zoals wijkraden en belangenorganisaties, vernieuwen.

Je bent pas echt vrij als je niet in een armoedesituatie zit. Mensen met schulden moeten snel en laagdrempelig geholpen worden. Focus ligt hierbij op maatwerkperspectief en ontwikkelkansen. We zetten in op het doorbreken van armoede die in verschillende generaties doorwerkt. Hierbij kijken we verder dan de kortetermijnoplossingen. Wanneer je in de bijstand zit, stimuleren we een actieve deelname aan de samenleving en gaan we er coulant mee om als je wat bijverdient door te werken. We zoeken actief naar nieuwe innovatieve oplossingen die we in ’s-Hertogenbosch kunnen toepassen. Niemand hoort op straat te slapen. Er moet voldoende opvang zijn voor dak- en thuislozen en er moet een aanpak zijn voor de psychische en fysieke problemen van deze kwetsbare groep inwoners.

We vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Wie dit (tijdelijk) niet lukt, kan laagdrempelige hulp op maat krijgen. Tijdig en preventief. Daar waar zorg nodig is, moeten wachttijden zo kort mogelijk zijn. We vinden het daarbij van belang dat de juiste zorg op de juiste plek geboden wordt om te voorkomen dat problemen verergeren en zwaardere zorg nodig is.

Onze inwoners verdienen de beste zorg die er mogelijk is, dichtbij en toegankelijk. Tegelijkertijd ligt er op financieel gebied een grote uitdaging binnen het sociaal domein. Dit geeft ook kansen om het anders te organiseren. Door te blijven investeren in preventie levert het kwalitatief meer op voor de inwoner en levert het uiteindelijk een kostenbesparing op.

Daarom willen we:

  • de huidige inzet voor Regenboogstad continueren, ongeacht of de rijksoverheid opnieuw geld ter beschikking stelt;
  • extra aandacht voor alle gezinsvormen bij de gemeentelijke loketten;
  • de bestrijding van armoede en schulden de komende jaren combineren met het terugdringen van de energierekening, met als doel dat mensen extra financiële ruimte krijgen en dat tegelijkertijd de energiebesparingsdoelen gehaald worden;
  • het uitproberen van nieuwe mogelijkheden van participatie en besluitvorming. Dit kan hand in hand gaan met de ambitie van ‘s-Hertogenbosch als toonaangevende Datastad;
  • het aantal jeugdboa’s structureel behouden en het aantal jongerenwerkers uitbreiden. Jongerenwerk biedt perspectief aan jongeren en is gericht op het ontwikkelen van talenten. Hun samenwerking met de straatcoaches en de wijkagent zijn zeer belangrijk als het gaat om preventie van (gezondheids-)problemen en veiligheid in de buurten;
  • een openbaar register instellen waarin de gemeente haar algoritmische toepassingen in al haar beleid omschrijft en toelicht. Zo kunnen o.a. weeffouten (door onder andere data bias), zoals privacyschending en discriminatie of racisme, worden voorkomen. Daarnaast dient de gemeente openheid te geven met betrekking tot de vergaarde datapunten en de partijen die gebruik maken van deze data. Een dergelijke openheid bevordert de bewustwording van de inwoners, de informatievoorziening naar de inwoners en de controlefunctie van de gemeenteraad;
  • een onafhankelijke Ethische Commissie instellen die als ethisch klankbord fungeert rondom het innovatief gebruik van data en nieuwe technologieën in onze stad.