D66 Internationaal

Als zeer internationaal georiënteerde partij werkt D66 ook buiten de Nederlandse grenzen aan een duurzame, democratische en open samenleving. Centraal hierbij staan de mensenrechten en vrije en eerlijke verkiezingen die een basisvoorwaarde vormen voor een democratische samenleving. Dit gebeurt onder andere door samenwerking met liberale zusterpartijen.

De Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) is de Europese liberale partij en fungeert als koepelorganisatie van gelijkgezinde partijen in Europa. Voorheen werd de partij ELDR genoemd, maar in 2012 heeft de Europese partij dezelfde naam gekregen als de fracties in het Europees Parlement, het Europese comité van de regio’s, de Parlementaire Assemblee van de NATO en de Raad van Europa. ALDE gelooft in een Europa dat gebaseerd is op de fundamentele liberale principes van vrijheid, democratie, gelijke rechten voor iedereen, mensenrechten, tolerantie en solidariteit.

De partij ijvert voor een eerlijk, vrij en open Europa, waar het voor iedere burger mogelijk is om zich maximaal te ontplooien, vrij van armoede, onwetendheid en discriminatie. Om deze doelen te bereiken streeft ALDE er naar de Europese markt zo in te richten dat er geen interne belemmeringen meer zijn.  De Europese economie moet zo hervormd worden, dat deze welvarender en meer competitief wordt. Dan zal de werkgelegenheid groeien en zullen de consumentenprijzen stabieler zijn. Verder maakt ALDE zich sterk voor verregaande Europese integratie  om te komen tot blijvende vrede, stabiliteit en welvaart in Europa.

D66 wordt in het Europees Parlement vertegenwoordigd door Samira RafaelaI. In het Europees Parlement verenigen liberale en democratische vertegenwoordigers zich in Renew Europe (voorheen ALDE). In deze fractie zitten de zusterpartijen en geestverwanten van D66, zoals de Oostenrijkse, Deense en Zweedse sociaal-liberalen. Evenals D66 is de Renew Europe-fractie ervan overtuigd dat voor het oplossen van bepaalde vraagstukken een goede Europese samenwerking noodzakelijk is. Bij onderwerpen als terrorisme, migratie, klimaatverandering en veiligheid moeten we verder kijken dan de nationale landsgrenzen. Doordat de verschillende liberale en democratische partijen uit Europa samenwerken, kunnen we echt een vuist maken in het Europees Parlement.

Eveneens werkt D66 samen met de Europese koepelorganisatie van liberale jongeren, LYMEC. Het netwerk fungeert als een verbinding tussen politieke jongeren partijen, studentenorganisaties en individuen. De Jonge Democraten zijn lid van LYMEC.

Zo ondersteunt D66 de stichting Internationaal Democratisch Initiatief (IDI). Deze stichting speelt een centrale rol bij het stimuleren van democratiseringsprocessen en het ondersteunen van het sociaal-liberale gedachtegoed in Midden- en Oost Europa, Turkije en Noord-Afrika. Via het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD) ondersteunt D66 de democratisering in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. D66 is verder lid van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), het European Liberal Forum (ELF) en Liberal International (LI), de wereldwijde koepelorganisatie van liberale partijen.