• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

In Nederland kan iedereen meedoen

Als je huis en haard verlaat omdat je land in oorlog is, als je je leven waagt door op een gammel bootje te stappen, op de vlucht voor oorlog en geweld, dan verdien je hier een veilig heenkomen. Gezamenlijk kan de Europese Unie de vluchtelingenopvang aan.
 
Als mensen eenmaal in Nederland aankomen, is het van groot belang dat ze hier meedoen. Wij geven iedereen de kans om actief mee te doen aan onze samenleving. Met taalles vanaf dag één.

Want als je de taal spreekt, kan je beter meedoen in de buurt, praten met de leraar van je kind en zelf makkelijk onderwijs volgen en een baan vinden. Kortom: ben je vrijer.
 
Daarnaast kijken we vooruit. In de nabije toekomst zijn er arbeidsmigranten nodig om Nederland sterker te maken. We staan te springen om vakmensen in de bouw, in onze kassen of in de verpleging. D66 wil dat arbeidsmigranten veilig tijdelijk naar Nederland kunnen komen.

06.20.2020

Vluchtelingen- en migratiestromen voorkomen

Gekoppeld aan een effectiever Europees asielbeleid, bepleit D66 een stevig investerings– en hulpbeleid om de economische en rechtsstatelijke omstandigheden in landen van herkomst te verbeteren.

06.20.2020

Bed, bad en brood

06.20.2020

Effectiever grensbeleid

D66 wil goede grenscontroles aan de buitengrenzen van Europa, zodat we regie hebben op wie wel en niet Europa binnenkomt.

06.20.2020

Integratie van vluchtelingen

Wij moeten de mensen die naar ons land zijn gevlucht en die structureel onderdeel worden van onze samenleving echt mee laten doen.

06.20.2020

Bescherming kwetsbare groepen

Door D66 is er in de asielopvang voldoende aandacht is voor het aanpakken van daders en de bescherming van kwetsbare groepen, zoals kinderen, getraumatiseerde personen en LHBTI’ers met verschillende culturele en religieuze achtergronden.

06.20.2020

Onschuldig tot het tegendeel is bewezen

Nederland mag geen vrijhaven zijn voor oorlogsmisdadigers.

06.20.2020

Vreemdelingenbewaring

In uiterste gevallen is het nodig om in de vreemdelingenbewaring machtsmiddelen in te zetten, maar D66 wil dit beperken en daar heel hoge barrières en heldere grenzen aan stellen.

06.20.2020

Europese samenwerking

Om vluchtelingen menswaardig op te vangen is Europese samenwerking onmisbaar.