• Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Vrij zijn met een overheid die beslist met jou

Foto: Jeroen Mooijman Beeld: Tijdens een congres nemen we belangrijke besluiten. Zo stemmen we over de koers van de partij.

De overheid staat de afgelopen jaren te veel tegenover mensen, in plaats van naast mensen. Daardoor neemt het vertrouwen in de overheid af. Dat is een slecht teken. De overheid is er voor haar inwoners. Voor jou. Ze moet iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

We willen dat de macht van de overheid controleerbaar is. Of dat nu op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau is. 

Wij willen dat iedereen mee kan doen met onze democratie. Niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag. En als mensen zelf goede ideeën hebben, dan gaan we daarmee aan de slag.

We willen dat mensen de macht beter kunnen controleren. We willen dat meer mensen betrokken raken bij de politieke macht, die nu nog is voorbehouden aan een té kleine groep.

D66 wil dat de overheid weer de belangen van mensen gaat dienen. De basis moet op orde zijn: goede dienstverlening, transparante verantwoording en begrijpelijke communicatie.

In ons Koninkrijk der Nederlanden delen we een verleden én een toekomst. Solidariteit staat daarbij voorop. Als een ramp als orkaan Irma een eiland verwoest, wordt het hele Koninkrijk geraakt.

Voor een sterke rechtsstaat is een goed uitgeruste rechtspraak een onmisbare steunpilaar. Maar de rechtsprekende macht staat onder druk. D66 wil bouwen aan een rechtspraak die toegankelijk en sociaal is.

Wij willen dat politici de Europese keuzes die ze maken eerlijker en openlijker vertegenwoordigen. Zo maken we de baten en de kosten van Europese beleid beter zichtbaar voor burgers.

Voor een goed functionerende rechtsstaat is een onafhankelijke pers essentieel. Zowel nationaal als lokaal. Journalisten moeten een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen. Zij vervullen immers een belangrijke controletaak binnen onze democratie.

Digitalisering zal meer dan ooit onze samenleving gaan bepalen. Nederland moet koploper zijn in digitale transformatie en leidend zijn in het zekerstellen dat de technologie in dienst staat van mensen.

Ook in Nederland vindt corruptie plaats. En dat zorgt voor minder vrijheid en ongelijke kansen.

D66 en GroenLinks sturen een aanscherping van hun initiatiefwet Open Overheid naar de Tweede Kamer.

Digitale ontwikkelingen gaan snel, we kunnen het ons niet langer veroorloven om dit voor ons uit te schuiven. Daarom heeft D66 voor de komende tien jaar een digitale agenda.

Tweede Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Attje Kuiken (PvdA) pleiten voor het eerder openen van stemlokalen. Zo voorkomen we drukte tijdens de Tweede Kamerverkiezingen en krijgen meer mensen de kans om te stemmen.

D66 heeft samen met zeven andere partijen van de coalitie en oppositie gewerkt aan grondige verbeteringen voor de coronawet.

Vandaag publiceert de Europese Commissie het allereerste Jaarlijkse Rapport over de Rechtsstaat in de EU. Dit rapport is het resultaat van een initiatief van D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld

D66 is blij dat het wetsvoorstel van de SP voor een correctief bindend referendum in de Tweede Kamer is aangenomen. D66 stemde voor.

Door hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen te houden, ontstaat meer transparantie over hun benoeming.