ANBI gegevens

D66 en de Mr. Hans van Mierlo Stichting zijn door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hierdoor zijn uw bijdragen aan D66 en de Mr. Hans van Mierlo Stichting fiscaal onder voorwaarden aftrekbaar. Door een schenkingsovereenkomst af te sluiten is uw jaarlijkse bijdrage zelfs volledig aftrekbaar.

Politieke Partij Democraten 66 of D66

003965442
RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatie Nummer

Contributie: NL11RABO0191996807 tnv Democraten 66
Overige zaken: NL11RABO0113042396 tnv Democraten 66

Post- of bezoekadres van de instelling

Landelijk Bureau D66
Lange Houtstraat 11
2511 CV Den Haag

D66 stelt zich als sociaal-liberale partij ten doel een politiek te bedrijven waarin zij de mens centraal stelt: vrij, betrokken, gelijkwaardig en mondig en streeft naar een democratische, duurzame en open samenleving. Deze uitgangspunten worden nader omschreven in een door het congres vastgesteld programma houdende de uitgangspunten. In het bijzonder streeft de partij naar radicale democratisering van de samenleving en het politieke bestel. De in deze doelstelling vervatte grondgedachte wordt nader uitgewerkt in het politiek programma, dat ten grondslag ligt aan alle activiteiten van de partij en zijn fracties in de vertegenwoordigende lichamen.

Contributies;

Donaties en schenkingen; deze worden geworven per brief, e-mail telefoon en social media. Fondsenwerving gebeurt binnen de kaders van het door het landelijk bestuur vastgestelde giftenreglement

Erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, en legaten;

Subsidies van overheidswege;

Alle overige baten.

D66 kent geen apart beloningsbeleid. Bestuurders ontvangen geen vergoeding van de partij behalve een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Het beloningsbeleid van het personeel is gebaseerd op de CAO Rijksambtenaren. Hieronder valt ook de directeur van het partijbureau.

Politieke vertegenwoordigers krijgen een vergoeding conform de geldende wet- en regelgeving.

D66 kent geen jaarverslag, onze resultaten worden gedeeld via onze website.