Vergoedingen fractieleden en ondersteuning

Parlementariërs in de Eerste Kamer (EK) en Tweede Kamer (TK) ontvangen een salaris en onkostenvergoedingen vanuit het Rijk en Europarlementariërs vanuit het Europees Parlement (EP).

Voor het goed laten functioneren van de landelijke fracties en de delegatie in het EP zijn ook financiële middelen beschikbaar. De landelijke fracties krijgen voor hun ondersteuningsorganisatie een budget vanuit het Rijk en de EP-delegatie krijgt budget van het Europees Parlement.

Hieronder geven we inzicht in de salarissen, onkostenvergoeding en ondersteuningsbudgetten. Tevens zetten we uiteen waaraan de middelen worden besteed en hoe dit wordt verantwoord. Vanzelfsprekend verwacht D66 van de fracties en de delegatie dat zij zich aan de wet en regelgeving houden, en stelt hoge eisen aan de verslaglegging en de controle daarop.

Voor hun werk in de Tweede Kamer ontvangen Kamerleden salaris en vergoedingen voor bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten. Nevenfuncties, geschenken boven de 50 euro en buitenlandse dienstreizen die (ten dele) door derden worden betaald, worden bijgehouden in een openbaar register. De Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer voorziet de Stichting Fraktieassistentie d’66 jaarlijks van financiële middelen. De hoogte hiervan wordt bepaald door het aantal zetels in de Tweede Kamer. Deze financiële regeling is bedoeld om “de fractie goed te laten functioneren en/of te verbeteren”. Dit is leidend in alle financiële afwegingen en de regels worden strikt gehanteerd.

De Tweede Kamerfractie legt over de ondersteuning jaarlijkse verantwoording af door een overzicht in te dienen bij de griffie, inclusief controleverklaring door een onafhankelijke accountant. De verantwoording en controleverklaring worden jaarlijks door de Tweede Kamer van alle partijen gepubliceerd en zijn van de afgelopen jaren ook hieronder te vinden.

Eerste Kamerleden is geen fulltime functie. Senatoren ontvangen een maandelijkse vaste vergoeding en vergoeding voor bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten. Nevenfuncties, geschenken boven de 50 euro en buitenlandse dienstreizen die (ten dele) door derden worden betaald, worden bijgehouden in een openbaar register. De Eerste Kamerfractie van D66 kan aanspraak maken op een jaarlijks bedrag voor ondersteuning op basis van Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste Kamer. Er is een vast deel en een variabel deel dat afhankelijk is van het aantal Eerste Kamerzetels. Het bedrag is onderdeel van het budget van de Eerste Kamer als geheel en wordt elk jaar ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door de Huishoudelijke Commissie (praesidium) van de Eerste Kamer. De bedragen beschikbaar voor ondersteuning moeten worden verantwoord bij de griffie van de Eerste Kamer. Per 2020 is de Stichting Ondersteuning Eerste Kamerfractie D66 opgericht voor het beheer van de gelden.

In het Europees Parlement ontvangt elk parlementslid een vergoeding voor algemene uitgaven. Op basis van de afspraken binnen het parlement over de besteding van de middelen heeft de D66-delegatie net als in het vorige mandaat een uitgebreide set voorschriften opgesteld. Hoewel er in het Europees Parlement geen verplichting is om inzage te geven in de bestedingen kiest D66 er al jaren voor om de verantwoording door een onafhankelijke accountant te laten controleren en de controleverklaring te publiceren. Overigens pleiten onze Europarlementariërs er voor om dit van alle parlementsleden te vragen.

Medewerkers van Europarlementariërs zijn in dienst van het Europees Parlement en worden direct door het Parlement betaald uit een ondersteuningsbudget dat door het Parlement wordt beheerd. Salarissen en vergoedingen van medewerkers vallen buiten het bedrag voor algemene uitgaven. De hoogte van het ondersteuningsbudget is voor ieder parlementslid gelijk. Salaris en vergoedingen van Europarlementariërs vallen buiten het bedrag voor algemene uitgaven en ondersteuning.