Stichting IDI

D66 is een partij met een uitgesproken internationaal karakter. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten zet D66 zich in voor een duurzame, democratische en open samenleving. Centraal hierbij staan de mensenrechten en vrije en eerlijke verkiezingen die een basisvoorwaarde vormen voor een democratische samenleving. Om democratiseringsprocessen te stimuleren en sociaalliberaal gedachtegoed te ondersteunen in landen in onder andere de Balkan, de Kaukasus, Turkije en Noord-Afrika werkt D66 samen met zusterpartijen of gelijkgezinde niet-gouvernementele organisaties.

Over IDI

De stichting IDI (Internationaal Democratisch Initiatief) is een belangrijk instrument van D66 Internationaal. De stichting speelt een centrale rol bij het stimuleren van democratiseringsprocessen en het ondersteunen van sociaalliberaal gedachtegoed in Zuidoost Europa en Noord-Afrika. Van eenrichtingsverkeer is geen sprake. Aan de ene kant biedt D66 met IDI praktische hulp aan geestverwante politieke organisaties. Aan de andere kant wordt D66 door die samenwerking gevoed met nieuwe ideeën en ervaringen op het gebied van democratie en internationale samenwerking. In 2019 organiseerde IDI onder andere activiteiten in Bosnië-Herzegovina, Marokko, Tunesië, Turkije en Wit-Rusland. De projecten waren gefocust op thema’s zoals pluralisme, empowerment van vrouwen en jongeren in de politiek, communicatie en campagne voeren.

De geschiedenis van IDI

In 1990 werd het Instituut voor Vorming en Samenwerking Oost- en Midden-Europa (IVSOM) opgericht om een praktische invulling te geven aan de betrokkenheid van D66 bij Oost- en Midden-Europa. Met steun van partijleden en een rijkssubsidie werden projecten uitgevoerd op het gebied van politieke scholing en vorming en de uitwisseling van ideeën. Sinds oktober 1997 is de IVSOM statutair omgevormd tot Stichting Internationaal Democratisch Initiatief (IDI). Doel en opzet van de stichting zijn gelijk gebleven, hoewel het werkterrein breder is geworden dan alleen landen in Oost- en Midden-Europa. Voor de komende jaren richt IDI zich vooral op Noord-Afrika en de Westelijke Balkan.

De geschiedenis van IDI

In 1990 werd het Instituut voor Vorming en Samenwerking Oost- en Midden-Europa (IVSOM) opgericht om een praktische invulling te geven aan de betrokkenheid van D66 bij Oost- en Midden-Europa. Met steun van partijleden en een rijkssubsidie werden projecten uitgevoerd op het gebied van politieke scholing en vorming en de uitwisseling van ideeën. Sinds oktober 1997 is de IVSOM statutair omgevormd tot Stichting Internationaal Democratisch Initiatief (IDI). Doel en opzet van de stichting zijn gelijk gebleven, hoewel het werkterrein breder is geworden dan alleen landen in Oost- en Midden-Europa. Voor de komende jaren richt IDI zich vooral op Noord-Afrika en de Westelijke Balkan.

De visie van IDI

IDI richt zich vooral op gelijkgezinde politieke partijen en bewegingen. De belangrijkste voorwaarde voor ondersteuning is dat de partij of groepering in kwestie de mensenrechten respecteert. Als sociaalliberale partij gaat D66 vooral de samenwerking aan met andere progressieve of (sociaal)liberale partijen en gelijkgezinde groeperingen.

Ten eerste is het doel van IDI het ondersteunen van de democratische ontwikkeling en sociaalliberaal gedachtegoed in de grensregio van de Europese Unie. De volgende zaken zijn hierbij van belang:

  • De opbouw en/of versterking van een meerpartijenstelsel en het ondersteunen van het (sociaalliberale) maatschappelijk middenveld;
  • Het stimuleren van discussie over thema’s als minderheden en mensenrechten; de uitdagingen die gepaard gaan met mogelijke toetreding tot de EU; democratisering en rechtsstaat; het liberale gedachtegoed in de praktijk, bijvoorbeeld met betrekking tot economische vraagstukken, milieu of verenigbaarheid van godsdienst en liberalisme;
  • Het ondersteunen van vrije en eerlijke verkiezingen;
  • Het betrekken van jongeren bij een politieke partij of beweging.

Ten tweede wil IDI de samenwerking tussen gelijkgezinde partijen in de regio’s onderling en met D66 en andere gelijkgezinde partijen in West-Europa bevorderen. IDI projecten zorgen voor kennisoverdracht en de verankering van Europese integratie.

Om bovenstaande doelen te realiseren organiseert IDI in samenwerking met de partners seminars, conferenties, trainingen en werkbezoeken. Thema’s van deze scholing- en vormingsprojecten zijn onder andere partijorganisatie, campagnestrategie, pers en media en coalitievorming. Ook worden er activiteiten georganiseerd waarbij sociaalliberale ideeënvorming centraal staat. Tijdens deze activiteiten staat het debat over politieke- en inhoudelijke ideeën en het te voeren beleid centraal. Projecten worden voor het merendeel in het buitenland georganiseerd en uitgevoerd. Voor deze projecten werkt IDI graag samen met internationale stichtingen van zusterpartijen in West-Europa.

De projecten van IDI worden financieel ondersteund door het Nederlands Fonds van Regionale Partnerschappen (NFRP) Politieke Partijen Programma, onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze programma’s ondersteunen de ontwikkeling van de rechtstaat en de democratie in Oost-Europa, Noord-Afrika en Midden Oosten.