Vrij bewegen door heel ‘s-Hertogenbosch

Parkeergarage Sint-Jan - Beeld: D66 ‘s-Hertogenbosch

Van thuis naar vrienden, voorzieningen en werk. Verkeersveiligheid en een goede bereikbaarheid zijn erg belangrijk. We hebben oog voor het groeiend aantal gezonde en duurzame vervoersvormen en deelmobiliteit. Het liefst zien we dat vervoer in ’s-Hertogenbosch zoveel mogelijk met de fiets gebeurt. Fietsen is immers gezond en duurzaam. Tegelijkertijd doen we de auto niet in de ban. We laten iedereen vrij om een passend vervoersmiddel te kiezen.

De schaarste aan ruimte vraagt om een andere blik op de openbare ruimte. De ruimte voor bijvoorbeeld parkeren is in hoogstedelijk gebied (met voorzieningen in de buurt en waar de ruimte schaars is) beperkter dan in gebieden waar het rustiger en meer ruimte is. We zien in de toekomst dat het stedelijke gebied, met name de binnenstad, autoluwer wordt. De ruimte die we winnen met het verminderen van parkeerplaatsen op straat kunnen we benutten voor meer groen, fietsparkeerplekken, bredere trottoirs en voor verblijfsruimte om te recreëren.

De duurzame en gezonde keuzes willen wij zoveel mogelijk stimuleren. Veilige fietspaden, snelfietspaden, een uitgebreide laadinfrastructuur en het verder stimuleren van het openbaar vervoer en deelmobiliteit zijn daarbij essentieel. Mobiliteitshubs, waarbij verschillende vormen van vervoer samenkomen, spelen daarbij een grote rol. Deze hubs maken de stad beter bereikbaar en verspreiden de drukte die zich nu nog rondom station ’s-Hertogenbosch concentreert.

De oude Diezebrug is nu nog een barrière voor fietsers en voetgangers en een figuurlijke snelweg voor auto’s. Het belemmert bovendien het zicht van de binnenstad op de Stadsdelta en andersom. We willen bovendien ‘de overkant’ (Orthenpoort-Zuid) van de Tramkade veel meer betrekken en zijn dan ook voorstander van een vernieuwde Diezebrug. Door een nieuwe brug aan te leggen komt er ook ruimte voor nieuwe woningen beschikbaar.

We stimuleren duurzame en schone vervoersmiddelen. Meer bewegen is immers gezond, dus we blijven inzetten op goede fiets- en wandelvoorzieningen. Er blijft ruimte voor de auto, maar we stimuleren het elektrisch rijden door fors in te blijven zetten op een dekkende publieke laadinfrastructuur. Daar waar de openbare ruimte letterlijk schaars is, neemt de auto relatief veel ruimte in beslag en zorgt deze voor veel overlast. De brede binnenstad is zo’n hotspot. We willen de brede binnenstad daarom de komende jaren verder autoluw maken om zo meer ruimte te creëren voor groen en ontmoeting. Uitgangspunt blijft dat bewoners in de omgeving kunnen parkeren en bezoekers dat doen aan de randen van de binnenstad.

D66 staat voor een solide financieel beleid. We schuiven uitgaven niet door naar toekomstige generaties en zorgen voor een gemeentebegroting die tegen een stootje kan.

We staan voor een open en vrije samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we met respect voor elkaar samenleven.

Voor een gezonder ’s-Hertogenbosch zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en op vijf extra gezonde levensjaren in 2030.

Het succes van de Bossche Zomer willen we verder uitbouwen en hierbij betrekken we onze ondernemers. Dit betekent dat we meer ruimte geven aan ondernemerschap en succesvolle evenementenorganisatoren.

Tempo in de energietransitie is cruciaal en ’s-Hertogenbosch als centrumstad moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart en welzijn biedt.

D66 staat voor een solide financieel beleid. We schuiven uitgaven niet door naar toekomstige generaties en zorgen voor een gemeentebegroting die tegen een stootje kan.

We staan voor een open en vrije samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we met respect voor elkaar samenleven.

Voor een gezonder ’s-Hertogenbosch zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen en op vijf extra gezonde levensjaren in 2030.

Het succes van de Bossche Zomer willen we verder uitbouwen en hierbij betrekken we onze ondernemers. Dit betekent dat we meer ruimte geven aan ondernemerschap en succesvolle evenementenorganisatoren.

Tempo in de energietransitie is cruciaal en ’s-Hertogenbosch als centrumstad moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart en welzijn biedt.

We willen in hoog tempo bouwen en dat duurzaam doen. Wat D66 betreft bouwen we tot en met 2030 niet 10.000 maar 15.000 woningen.

We willen in hoog tempo bouwen en dat duurzaam doen. Wat D66 betreft bouwen we tot en met 2030 niet 10.000 maar 15.000 woningen.

Toont 7 van 7


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.