Kansengelijkheid begint bij een kansrijke start

Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. We zorgen ervoor dat kinderen in gelijke mate van onderwijs kunnen profiteren. Scholen spelen een belangrijke rol in het leven van onze kinderen, hun ouders, studenten en leraren. Ook spelen scholen een belangrijke rol in wijken en als het gaat om leefbaarheid. Een goede en passende opleiding geeft je de vrijheid om je dromen na te jagen en je talenten ten volle te benutten. De vrijheid om je eigen plek te vinden in de maatschappij. Maar ook de vrijheid om je eigen toekomst vorm te kunnen geven. Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart en welzijn biedt.

Gelijke kansen voor iedereen is de rode draad door dit verkiezingsprogramma. En dit begint al bij de voorschoolse educatie, waar kinderen samen opgroeien en er op jonge leeftijd oog is voor de ontwikkeling. Gelijke kansen voor iedereen door het aanbieden van een rijke schooldag voor elk kind. Maar ook door brede middelbare scholen met brede brugklassen binnen de gemeente te verbinden, waardoor laatbloeiers tot hun recht kunnen komen en een soepele overgang tussen verschillende onderwijsvormen makkelijker wordt.

Werken aan gelijke kansen beperkt zich niet tot school alleen. Ieder kind een gelijke kans geven is een opdracht voor ons allemaal. De verbinding tussen de thuissituatie, de omgeving en de school – en daarmee de samenwerking tussen gemeente, het onderwijs en maatschappelijke organisaties – is dan ook belangrijk. Gelijke kansen voor iedereen creëren we door jongeren persoonlijk te begeleiden bij het vinden van een passende opleiding of werk. We bestrijden laaggeletterdheid en laaggecijferdheid voor al onze inwoners.

In deze snel veranderende wereld speelt ook digitalisering een grote rol. Digitalisering is een middel om kansengelijkheid te bevorderen, laagdrempeligheid te waarborgen en toegankelijkheid te bevorderen. We willen dat iedereen toegang heeft tot digitale leermiddelen (zoals een laptop) en toegang heeft tot internet, ongeacht de financiële situatie. Het is niet alleen belangrijk dat leerlingen digitale vaardigheden ontwikkelen, maar ook dat zij een kritische houding leren aan te nemen ten opzichte van technologie.

Uiteraard dient een leeromgeving veilig te zijn. D66 ziet hier ook een rol voor de gemeente om die veiligheid te bevorderen. Iedereen moet zich veilig voelen op school en volledig zichzelf kunnen zijn.

De gemeente kan een rol spelen in het verruimen van het aantal studieplekken buitenshuis en buiten scholen. Deze studieplekken kunnen flexibel zijn en op locaties waar je ze niet verwacht, maar waar wel ruimte is. Deze studieplekken helpen om studievertraging, bijvoorbeeld door slechte thuisomstandigheden, te beperken en helpen studenten de stad te leren ontdekken.

Daarom willen we:

 • een rijke schooldag voor ieder kind, waardoor alle kinderen kennismaken met sport, cultuur, muziek, natuur en huiswerkbegeleiding;
 • actief beleid om ieder kind onderwijs te bieden en om verzuim en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan;
 • hulp voor een kind zo dicht mogelijk rond school organiseren. We willen sterke en korte lijnen tussen onderwijs en jeugdhulpverlening. En het is zaak om alert te zijn op verzuim, dit kan een belangrijk signaal zijn;
 • dat alle kinderen zoveel mogelijk samen naar school gaan. Een school is immers een afspiegeling van de samenleving;
 • onderwijsachterstanden verminderen. Scholen met veel leerlingen met ontwikkelachterstanden vragen bijzondere ondersteuning. We zetten het Onderwijskansenfonds onverminderd voort en plussen het budget hiervoor op;
 • lente- en/of zomerscholen helpen om de drempels zo laag mogelijk te maken en houden;
 • schoolpleinen en schooldaken vergroenen en zoveel mogelijk klimaatadaptief maken;
 • schoolgebouwen verduurzamen met respect voor ieders (financiële) verantwoordelijkheid;
 • dat het binnenklimaat op scholen in orde is;
 • scholen helpen bij de aanvraag van (Europese) subsidie voor schoolfruit en groenten;
 • de verkeersveiligheid rondom scholen waar nodig verbeteren;
 • samenwerking en verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven verder verbeteren;
 • voldoende stageplekken;
 • dat de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) zich verder ontwikkelt zodat het universitaire onderwijs in onze stad breder wordt;
 • laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en beperkte digitale vaardigheden (bij volwassenen) blijven aanpakken.