Tijd voor klimaatactie als kans voor ondernemerschap

De aarde warmt steeds sneller op. Nederland behoort nog altijd tot de slechtst presterende landen in Europa als het gaat om duurzame energie. De verandering van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen is hard nodig. Hoewel er de afgelopen jaren stappen zijn gezet, mogen we niet verslappen en is een lange adem nodig. De effecten van klimaatverandering merken we nu al, met onder meer onvoorspelbare hevige regenbuien en periodes van extreme droogte tot gevolg. Hoe langer we wachten hoe extremer deze negatieve gevolgen worden. Want de wetenschap vertelt ons: de gevolgen draaien we niet meer terug.

De mensen die het hardst getroffen worden door klimaatverandering zijn de mensen die de klappen hiervan het minst goed kunnen opvangen. Een voortvarende energietransitie is daarmee een rechtvaardige energietransitie. Tempo is dus cruciaal en ’s-Hertogenbosch als centrumstad moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

De energietransitie biedt ook veel kansen. Zon op dak is vaak aantrekkelijk voor de portemonnee en energiebesparing maakt onze economie efficiënter.

De energietransitie creëert de komende jaren duizenden banen, van installateur tot ICT’er. Het is dan ook noodzakelijk om mensen via ons arbeidsmarktbeleid zo goed mogelijk naar deze banen te leiden.

We focussen de komende jaren op duurzame energieopwekking en energiebesparing. Op de korte termijn is actie noodzakelijk en kiezen wij dus voor duurzame bronnen die nu mogelijk zijn: zonnepanelen en windmolens. Hierbij houden we zorgvuldig rekening met het landschap. Voor de langere termijn staan wij open voor innovaties, maar we blijven niet afwachten. We kunnen ons niet te snel rijk rekenen of de verduurzaming uitstellen.

Wat D66 betreft neemt de gemeente deel in energieprojecten en komen de lusten van deze projecten bij inwoners terecht. De tijd van kleine beetjes en stapjes is voorbij. Er zijn grote stappen nodig door de overheid samen met bedrijven en bewoners.

Uiteraard hoort bij klimaatactie ook het vergroenen van onze gemeente. We hebben nu al te maken met weer dat onvoorspelbaarder wordt door klimaatverandering. Met bijvoorbeeld hevige regenval en extreme hitte als gevolg. Het extra aanplanten van groen en het creëren van meer ruimte voor water helpen de negatieve effecten hiervan te dempen (‘klimaatadaptatie’). Vergroening helpt bovendien het tij van een afnemende biodiversiteit te keren. Deze acties dragen bij aan de gezondheid van onze inwoners en toekomstige generaties.

Daarom willen we:

 • een grotere klimaatambitie door het einddoel van 2050 te versnellen naar 2040. Dit betekent 100% reductie van fossiele brandstoffen (zoals kolen en gas) in 2040. Vanuit de gemeente is meer geld, capaciteit en prioriteit nodig voor de energietransitie;
 • inzetten op realistische bronnen van duurzame energie voor de korte en middellange termijn. Voor de lange termijn houden we rekening met innovatie;
 • een energietransitie waar iedereen aan mee kan doen. Lusten en lasten moeten eerlijk gedeeld worden, waarbij energieprojecten minimaal uit 50% lokaal eigendom moeten bestaan;
 • de voorkeur geven aan zon op dak, daarna incourante stukken op land en pas op de laatste plaats open landschappen. Met alleen zon op dak gaan we het niet redden om voldoende duurzame (zonne)energie op te wekken;
 • dat er de komende jaren extra accent op energiebesparing komt te liggen in een energiebesparingsagenda;
 • de plannen van de Duurzame Polder realiseren met daarbij een (kosten)efficiënte mix tussen zon en wind waarbij ook slim wordt gekeken naar ruimtegebruik. In deze polder willen we de landbouw van de toekomst realiseren met ruimte voor de natuur;
 • tot 2025 3.000 laadpalen realiseren. In de afgelopen bestuursperiode zijn 2.000 elektrische laadpalen gerealiseerd. Omdat naar verwachting in 2025 elektrische auto’s goedkoper zijn geworden dan fossiele auto’s, is een hogere ambitie nodig;
 • samen met het onderwijs, bedrijven en maatschappelijke instellingen werk maken van vergroening, energie, circulariteit en duurzame mobiliteit;
 • meer (financiële) ondersteuning bieden aan enthousiaste bewoners die aan de slag willen met het verduurzamen van hun wijk of buurt;
 • de komende periode een Circulaire Agenda realiseren, waarin concrete doelstellingen komen te staan om de gemeente ’s-Hertogenbosch circulair te maken en materialen meer te hergebruiken. We zetten hier ook steviger in op onze opdrachtgeversrol in de openbare ruimte;
 • dat ’s-Hertogenbosch samen met de andere Brabantse steden actief blijft lobbyen om voor Europese fondsen in aanmerking te komen. De Europese Unie gaat de komende jaren verder werk maken om Europa te verduurzamen. Daarbij kunnen we leren van goede duurzame ervaringen die elders in Europa zijn opgedaan;
 • naast proefbuurten (woonwijken) voor aardgasvrij ook minimaal één proefterrein (bedrijventerrein) aanwijzen waar we aan de slag gaan met het aardgasvrij maken en verduurzamen van bedrijventerrein(en);
 • dat de Bossche binnenstad niet langer alleen een plek is waar het water van Brabant samenvloeit maar waar kansen gegrepen worden voor aquathermie, klimaatadaptatie en aantrekkelijke stedelijke vernieuwing. Met de Binnendieze als inspiratiebron voor onze Spoorzone en met aansluiting op Europese programma’s en financiering.