Strijdplan tegen femicide

Kamerlid Hanneke van der Werf presenteert een plan met voorstellen om femicide te bestrijden. In Nederland wordt elke acht dagen een vrouw vermoord. In meer dan de helft van de gevallen is de dader een (ex-)partner. Deze moorden volgen vaak op een periode van geweld. Het plan van D66 richt zich op het eerder herkennen van signalen die een voorspeller zijn van femicide en het adequaat handelen naar aanleiding van die signalen.

Van der Werf: “Vrouwenmoord wordt vaak afgedaan als familiedrama of eerwraak. Die termen verhullen dat het gaat om moorden gepleegd door mannen uit alle lagen van de samenleving, vanuit een scheve machtsbalans. Deze moorden worden vaak voorafgegaan door het isoleren, intimideren en vernederen van het slachtoffer. We moeten de ernst van de situatie beter inschatten als we deze patronen zien en daar adequaat op ingrijpen.”

Hulp aan slachtoffers

De drempel voor slachtoffers om zich te melden ligt te hoog en signalen worden te vaak gemist. De hulp aan slachtoffers moet beter en de bestraffing van daders effectiever. Wanneer slachtoffers zich melden, wordt de ernst van de situatie niet altijd goed ingeschat. Dit terwijl het eerste contact en de registratie van de melding juist bepalend is voor alle acties die daarop volgen. In het plan van D66 staat dat registratie van de zogenoemde ‘rode vlaggen’ die duiden op een gevaarlijke situatie, vereist is voor effectievere bestrijding van femicide.

Rechtszaak

Gebrek aan expertise bij hulpverlening leidt tot gebrekkige dossieropbouw en dat zorgt voor onderschatting in de rechtszaal. Wanneer rechters in bijvoorbeeld echtscheidingszaken onvoldoende zicht hebben op het geweld in een relatie, zijn zij ook niet in staat de juiste beschermingsmaatregelen te treffen voor het slachtoffer van partnergeweld. In het voorstel van D66 wordt gepleit voor betere informatievoorziening aan rechters, zodat een afweging op basis van alle informatie gemaakt kan worden. Dit kan voorkomen dat een vrouw in onveilige situaties achterblijft en slachtoffer wordt van moord.

Het plan om femicide te bestrijden is aan minister Weerwind aangeboden tijdens een door D66 aangevraagd debat over femicide.