Sterk Europa, sterk Nederland

D66 kiest voor een sterke Europese samenwerking die breed wordt gedragen door de Europese burgers. Onze welvaart, vrijheid en veiligheid hebben we immers voor een groot deel te danken aan de Europese Unie. Zo maakt het vrije verkeer van personen en goederen Europees zakendoen voor veel bedrijven vanzelfsprekend – bijna driekwart van onze export gaat naar andere lidstaten.

Voor D66 is het duidelijk dat we in de Europese Unie moeten samenwerken aan oplossingen voor de grote crises van deze tijd: de gezondheidscrisis, de economische crisis en de klimaatcrisis. Dat vergt ook solidariteit. De pandemie laat zien hoe belangrijk het is om op Europees niveau actie te ondernemen om de interne markt te beschermen. En de crisis maakt duidelijk wie economisch kwetsbaar zijn, zoals seizoenarbeiders, jongeren en vrouwen. Daarom zet D66 in de Europese Unie in op sociale bescherming en goede arbeidsomstandigheden en zal de regering, vooruitlopend op de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit, de Inspectie SZW opdragen wantoestanden tegen te gaan. De Europese meerjarenbegroting is niet meer van deze tijd. D66 pleit voor permanente eigen inkomsten van de Europese Unie, zodat de Unie kan leveren op de terreinen waar Europeanen dat terecht mogen verwachten.

Samen sterker uit de crisis

De pandemie raakt de Europese lidstaten op verschillende manieren. Sommige regio’s en steden ondervinden grote uitbraken van het virus. Landen en regio’s die sterk afhankelijk zijn van toerisme en transport worden economisch het hardst getroffen. En de grote verschillen in de fiscale ruimte van lidstaten om hun nationale economieën te ondersteunen zorgen voor een ongelijk speelveld op de interne markt. Solidariteit is dus ook in ons eigenbelang – een investering in onze eigen economische groei en in onze doelstellingen voor de toekomst.

  • In de Europese Unie maken we duidelijke afspraken over de besteding van steun uit gezamenlijke fondsen. We koppelen steun aan onze gezamenlijke doelstellingen, aan de prioriteiten voor economische hervorming van lidstaten en aan het respecteren van de Europese waarden.
  • D66 zet de Europese Green Deal en de digitale transitie centraal voor een toekomstbestendig Europa.
  • De coronacrisis laat zien dat EU-burgers die in andere lidstaten werken kwetsbaar zijn. Zij konden nergens op terugvallen toen de economie tot stilstand kwam. Daarom pleiten wij voor stevige handhaving van de regels om deze mensen te beschermen, bijvoorbeeld door de Europese Arbeidsmarktautoriteit. Ook zijn we voor nieuwe Europese initiatieven, zoals aanvullende bescherming tegen werkloosheid (“SAFE”) en verlies van inkomsten voor seizoens- en arbeidsmigranten.
  • Gezamenlijk economisch beleid betekent ook samen belastingontwijking en belastingontduiking aanpakken. Ook voor Nederland. Om dit effectief te doen, is een einde aan unanimiteit bij dit soort belastingmaatregelen noodzakelijk en moeten belastingmaatregelen met een gekwalificeerde meerderheid genomen kunnen worden. Binnen de EU pakken we bijvoorbeeld brievenbusfirma’s aan. Ook willen we de belastingstelsels van lidstaten beter op elkaar laten aansluiten. Rentes, royalty’s en dividenden naar belastingparadijzen worden steviger belast.
  • Online platforms moeten in Europa hun eerlijke deel aan belasting betalen. De Europese digitaks geldt als eerste stap om ook met landen buiten de EU tot internationale belastingregels te komen die klaar zijn voor het digitale tijdperk.
  • Er komt een Europees minimumtarief voor de winstbelasting.

Flexibel begroten met eigen inkomsten

De eigen inkomsten die zijn besloten voor de komende jaren moeten permanent worden. Zo kan de Europese Unie gezamenlijke doelstellingen financieren.

  • De Europese Unie krijgt meer eigen inkomsten door het heffen van Europese belastingen: de CO2-belasting, belasting op plastic en belasting op grote techbedrijven (digitaks).
  • D66 wil een flexibele jaarlijkse Europese begroting, in plaats van een begroting die voor elke zeven jaar wordt vastgesteld zoals nu wordt gedaan. Dan kan de begroting makkelijk aangepast worden aan wat op dat moment nodig is. In de looptijd van de huidige begroting moet daarvoor een nieuw systeem worden opgezet, voor de periode na 2027.

Beter crisismanagement

D66 wil lessen trekken uit de coronacrisis. De EU kan niet alle problemen oplossen en elke crisis heeft andere aspecten, maar Nederland heeft samen met alle Europese lidstaten baat bij een gezamenlijke aanpak. Oók met oog voor duurzame oplossingen.

  • Europa stelt een lijst op van cruciale voorzieningen waarin het zelfvoorzienend moet zijn, zoals geneesmiddelen en medische beschermingsmiddelen, en organiseert en verdeelt productie en voorraadvorming tussen de lidstaten.
  • We pleiten voor een Europees team dat bij volgende crises snel kan schakelen en een gezamenlijke EU-strategie kan formuleren en uitvoeren. Een volgend kabinet moet zich ervoor inzetten dat de Europese Commissie het mandaat en de rugdekking krijgt om hierin de leiding te nemen.