Ontwikkelingssamenwerking: goed voor de wereld, goed voor Nederland

D66 zet zich in voor de meest kwetsbaren in de wereld. We investeren in ontwikkelingssamenwerking uit solidariteit, maar ook omdat we zelf beter af zijn in een wereld zonder grote welvaartsverschillen. De coronacrisis heeft laten zien dat we net zo sterk zijn als de zwakste schakel: als een land niet sterk en welvarend genoeg is om crisis te beheersen, loopt de hele wereld gevaar. Ook in de context van de klimaatcrisis is ontwikkelingssamenwerking van groot belang. Hulp op het gebied van modernisering van landbouw- en waterinfrastructuur, bijvoorbeeld samen met de VN, is hard nodig om uitdagingen aan te kunnen.

Samen doelen stellen

Ontwikkelingssamenwerking is goed voor de wereld en goed voor Nederland. We hebben het meest aan deze inzet als we dit samen met andere landen doen. We werken daarom zoveel mogelijk samen in Europees verband en binnen de Verenigde Naties. De doelstellingen die binnen de internationale gemeenschap zijn afgesproken zijn daarbij leidend: de Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden (SDG’s). In Europees verband zetten wij ons in voor implementatie van de ‘2017 Consensus voor Ontwikkeling’, waarin de EU en de lidstaten hebben afgesproken intensiever samen te werken op ontwikkelingssamenwerking.

 • Voldoende budget is noodzakelijk voor het halen van de ontwikkelingsdoelen. D66 stelt daarom het budget voor ontwikkelingssamenwerking gelijk aan de internationale norm van 0.7% van het BNI.
 • Ontwikkelingshulp mag niet afhankelijk zijn van samenwerking op het gebied van uitgeprocedeerde asielzoekers. Ontwikkelingsgeld wordt dan ook besteed aan ontwikkelingsdoeleinden, niet aan het tegenhouden van asielzoekers.
 • Een deel van het budget blijft altijd beschikbaar voor hulp in noodsituaties, als redmiddel voor mensen in de meest erbarmelijke omstandigheden bij conflictsituaties, gezondheidscrises of natuurrampen.

Prioriteiten binnen beleid voor ontwikkelingssamenwerking

Nederland heeft een unieke positie om internationaal samen te werken en kennis over te brengen. Bijvoorbeeld door grondoorzaken van armoede, corruptie, klimaatverandering, irreguliere migratie en terreur aan te pakken. Maar ook door bij te dragen aan kansen via onderwijs en door ons in te zetten voor de rechten van minderheden en vrouwen. We richten ons op de volgende thema’s:

 • Perspectief bieden met onderwijs en werk. Door het aanpakken van grondoorzaken, zoals gebrek aan scholing, inkomen en dagbesteding, kunnen we armoede, ongelijkheid, migratie en conflict bestrijden.
 • Het verbeteren van de positie van vrouwen. Dit heeft een groot effect op het doen slagen van andere doelen, zoals onderwijs aan kinderen en de bestrijding van armoede en honger.
 • Uitbannen van honger en ondervoeding door het investeren in kleinschalige boeren en boerinnen en het bijdragen aan verduurzaming van de landbouwsector wereldwijd.
 • Internationaal versterken we de inzet op psychosociale hulp.
 • Het tegengaan van ontbossing wereldwijd in de strijd tegen klimaatverandering en het zorgen voor grootschalige duurzame herbebossing.
 • Versterking van het maatschappelijk middenveld.
 • Inzet op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, vanwege het recht op zelfbeschikking en voor de positie van vrouwen en meisjes.
 • Het tegengaan van discriminatie vanwege seksuele oriëntatie en genderidentiteit.
 • Toegang van kwetsbare groepen tot drinkwater en sanitaire voorzieningen.
 • Versterken van de positie van het midden-en klein bedrijf in ontwikkelingslanden, met extra aandacht voor de positie van jonge en vrouwelijke ondernemers.

Er is meer nodig

Meer geld voor ontwikkelingssamenwerking heeft alleen zin als we ook oog hebben voor de kosten van grootschalige belastingontwijking en van klimaatverandering. Ontwikkelingslanden lopen jaarlijks maar liefst 100 miljard dollar mis doordat multinationals hun belasting ontwijken. De kosten van aanpassingen aan klimaatverandering zijn nog veel hoger. Er zijn wereldwijd een miljard (arbeids)migranten die geld terugsturen naar hun families thuis, meer dan drie keer het bedrag dat jaarlijks wereldwijd wordt uitgegeven aan ontwikkelingshulp.

 • We werken binnen de EU en de OESO aan betere regels om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan.
 • We verdubbelen het budget van het nieuwe klimaatfonds: het Dutch Fund for Climate and Development (DFCD).
 • Het intensiveren van de inzet in de strijd tegen klimaatverandering; in het bijzonder het proactief herstellen van biodiversiteit wereldwijd.