Voor sterke en onafhankelijke media

Voor een goed functionerende democratische rechtsstaat is een onafhankelijke, pluriforme pers essentieel. Zowel nationaal als lokaal. Journalisten moeten een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen. Zij vervullen als waakhond van de democratie immers een belangrijke controletaak.

Een toekomstbestendige publieke omroep

In tijden van nepnieuws en desinformatie is de noodzaak van gedegen onderzoeksjournalistiek, waarin feit van fictie wordt gescheiden, enorm hoog. Een objectief, onafhankelijk en betrouwbaar geluid is essentieel. D66 wil dat de publieke omroep zich daarom richt op de kerntaken informatie, cultuur en educatie. De inhoud moet leidend zijn.

 • D66 staat voor een sterke rol van de NPO in de samenwerking met de omroepen, zodat de pluriformiteit van de samenleving wordt geborgd en minder goed bereikbare doelgroepen in de maatschappij goed worden bediend.
 • D66 is voorstander van een reclamevrije publieke omroep. Dit geeft bovendien meer kansen voor kranten. Ter compensatie krijgt de publieke omroep extra staatsinkomsten en tevens wordt naar andere inkomstenbronnen via de omroepen gezocht.
 • Omroepen mogen zelf kiezen in welke vorm zij hun producties aanbieden. NPO-content wordt breder beschikbaar voor andere mediapartijen, ook commercieel. D66 wil dat de publieke omroep met commerciële omroepen samenwerkt aan NLZiet: één volwaardig platform voor alle Nederlandse programma’s, documentaires en speelfilms.
 • D66 pleit voor een pluriforme publieke omroep, met ruimte voor buitenproducenten. Om hier daadwerkelijk ruimte toe te bieden, zouden de verantwoordingscriteria voor omroepen niet op ledenaantallen moeten worden gebaseerd, maar op moderne criteria. Wanneer deze criteria niet worden gehaald, verliezen omroepen hun plek in het bestel. De toegang voor buitenproducenten wordt vergemakkelijkt en verruimd.
 • We willen structureel blijven investeren in lokale en regionale omroepen. Dit geld moet landelijk worden verdeeld, zodat omroepen niet afhankelijk zijn van financiering van de lokale instituties die zij kritisch controleren.
 • Naast de noodzaak van extra financiering, stimuleren we regionale en lokale omroepen ook naar elkaar toe te groeien en indien mogelijk op termijn te integreren. Streekomroepen worden hier ook bij betrokken.

Een sterke en onafhankelijke pers

Sterke onafhankelijke media staan onder druk. Op lokaal niveau staat het voortbestaan van kwalitatief hoogstaande journalistiek op het spel. In het digitale tijdperk vraagt waarheidsvinding om meer journalistiek onderzoek. D66 wil investeren in sterke en onafhankelijke media om de weerbaarheid van onze democratische rechtsstaat te garanderen.

 • Wij verhogen de bijdrage aan fondsen voor onderzoeksjournalistiek en lokale berichtgeving, uiteraard zonder inhoudelijke bemoeienis van de overheid.
 • We ondersteunen Europese regelgeving die afdwingt dat techgiganten journalistieke organisaties eerlijk betalen voor het gebruik van hun inhoud.

Betrouwbare informatie in digitale tijden

Digitalisering raast voort en beïnvloedt het publieke debat. We zien in alle landen politici die onwaarheden verspreiden en hun pijlen richten op de journalistiek, rechtspraak en wetenschap. Dat gaat steeds vaker samen met de manipulatie van beeld en geluid, waarmee neptoespraken van politici kunnen worden verspreid. Voor een weerbare democratie is het belangrijk op digitalisering te anticiperen. De overheid moet het goede voorbeeld geven, door actiever informatie beschikbaar te stellen, zodat burgers haar kritisch kunnen volgen.

 • We willen dat de overheid kritisch burgerschap stimuleert, bijvoorbeeld via het bijbrengen van media-, digitale- en democratische vaardigheden in het burgerschapsonderwijs.
 • D66 wil dat de overheid bedrijven aanmoedigt om burgerinspraak mee te nemen bij het ontwerpen van platforms. Bij de grote rol die deze platforms spelen in onze samenleving hoort het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 • Overheden worden gestimuleerd te experimenteren met nieuwe, toegankelijke vormen van online burgerinspraak.
 • Het organiseren van tegenmacht tegen de toenemende macht van de grote tech bedrijven is cruciaal. De overheid moet het voor burgers mogelijk maken om zich collectief tegen bedrijven te organiseren. We scherpen Europese mededingingswetgeving aan en dwingen transparantie af over sturende algoritmes. We werken Europees samen om onwenselijke invloeden van buitenlandse machten tegen te gaan.
 • Er moet een Europees steunfonds komen voor onafhankelijke onderzoeksjournalistiek en het waarborgen van een breed medialandschap in elk Europees land.
 • Sociale netwerkbedrijven moeten een openbare doorzoekbare database creëren van betaalde, doelgroepgerichte online politieke wervingsadvertenties. De database bevat alle varianten van de advertenties en de profielen van de doelgroepen waaraan ze vertoond zijn.