Kandideren voor de kandidatenlijst TK2023

Je wilt je gaan kandideren voor de kandidatenlijst van de Tweede Kamerverkiezingen 2023. Op deze pagina lees je hoe dat werkt. Lees deze informatie goed door. Onderaan deze pagina vind je de knop naar het kandidaatstellingsformulier.

Kandidaatstellingsformulier

Het kandidaatstellingsformulier is opgebouwd uit een aantal delen: formele vragen die voortvloeien uit het Huishoudelijk Reglement, integriteitsvragen en vragen met betrekking tot het ‘Profiel Tweede Kamerlid verkiezingen 2023‘.

De antwoorden van de vragen van het eerste deel zijn van belang voor de acceptatie van de kandidatenstelling door de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC), welke verplichting voortvloeit uit het Huishoudelijk Reglement. De andere vragen hebben tot doel om een beter beeld van jou als kandidaat te krijgen. Deze informatie wordt uitsluitend en vertrouwelijk gedeeld met de adviescommissie en gebruikt bij het voorbereiden van de gesprekken en het opstellen van het advies aan de leden. 
 
Hoe we omgaan met de gegevens die je opgeeft in het kandidaatstellingsformulier vind je hier.
 
Het invullen van het formulier kost tijd. We adviseren je om op tijd te beginnen. Het is mogelijk om tussendoor te stoppen en het formulier later verder in te vullen. Sla het formulier dan tussentijds op. Je kan de kandidaatstelling vervolgens ‘hervatten’ als je het formulier verder wilt invullen.

Aanleveren persoonsgegevens

Omdat de verkiezing tussentijds en vervroegd plaatsvindt, is het proces ook verkort. Voor het inleveren van de definitieve kandidatenlijst, hebben we bepaalde persoonsgegevens van jou nodig, als ook een kopie van jouw ID-bewijs. Nadat je het kandidaatstellingsformulier hebt ingevuld, word je direct gevraagd om bepaalde gegevens op te geven en een kopie van jouw ID-bewijs te uploaden (voor- en achterzijde). Deze worden beveiligd opgeslagen.
Zorg ervoor dat je een kopie van de voor- en achterzijde ID-bewijs (rijbewijs, ID-kaart, harde pagina paspoort) bij de hand hebt.
Mocht je niet op de definitieve kandidatenlijst komen, worden deze gegevens uiteraard vernietigd.

Code voor goed gedrag

Onderdeel van de kandidaatstelling is het uploaden van de ondertekende Code voor goed gedrag. Dit is een verplicht onderdeel van de kandidaatstelling (art. 6.4 lid 7 sub g van het Huishoudelijk Reglement).
Deze code kan je hieronder downloaden. Je uploadt vervolgens de ondertekende Code voor goed gedrag in het kandidaatstellingsformulier.

Bevestiging van kandidaatstelling

Nadat je jouw kandidaatstellingsformulier volledig hebt ingevuld, wordt de ontvangst hiervan binnen enkele werkdagen bevestigd door de Landelijke Verkiezingscommissie.

Acceptatie kandidaten

Op woensdag 9 augustus, 17.00 uur sluit de kandidaatstellingsperiode. Dat betekent dat je tot die tijd je kandidaatstellingsformulier kan invullen en eventueel kan aanpassen. Daarna is dat niet meer mogelijk.
Na de sluiting van de kandidaatstellingsperiode, controleert de Landelijke Verkiezingscommissie alle binnengekomen kandidaatstellingen op de formele vereisten die het Huishoudelijk Reglement stelt. Zo moet je onder andere ten minste 1 jaar lid zijn van D66 (of dispensatie hebben), voldaan hebben aan je contributieverplichtingen en andere (financiële) verplichtingen aan de partij en moeten de afgelegde verklaringen kloppen. De Landelijke Verkiezingscommissie heeft alles wat ze controleert uitgewerkt in haar beleidskader.

Aan de hand van deze controle, besluit de Landelijke Verkiezingscommissie welke aspirant-kandidaten geaccepteerd worden en welke niet. Diegene die zich gekandideerd hebben, ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk na sluiting van de kandidaatstelling bericht.

Lijstadviesgesprekken na acceptatie

Na acceptatie door de Landelijke Verkiezingscommissie volgt het lijstadviesproces waarin de lijstadviescommissie een lijstadvies opstelt. Als kandidaat zal je hier over worden geïnformeerd nadat je als kandidaat bent geaccepteerd.

Tussen 12 augustus en 12 september 2023 wordt het lijstadvies opgesteld. Dit is een niet-bindend advies aan de leden over de kwaliteit en geschiktheid van de kandidaten dat in opdracht van het Landelijk Bestuur, volgens het Huishoudelijk Reglement (art. 6.11 HR) wordt opgesteld. Doel hierbij is om een uitgebalanceerde en diverse lijstvolgorde op te stellen waarin zowel individuele kwaliteiten als de kracht van het team in weerspiegeld zijn.

Bij het lijstadvies-proces is het belangrijk te beseffen dat het om het opstellen van een advies aan de leden gaat. Na opstellen van de advieslijst volgt er een proces waarin er door de leden gestemd wordt over de definitieve kandidatenlijst. En er wijzigingen in de definitieve kandidatenlijst kunnen zijn ten opzichte van het advies van de lijstadviescommissie.
Bij het opstellen van de advieslijst is vastgestelde ‘Profiel Tweede Kamerleden Verkiezingen 2023’ leidend. Daarnaast heeft het Landelijk Bestuur een ‘opdracht voor de Lijstadviescommissie’ opgesteld met een aantal handvatten voor het opstellen van het advies.

Het lijstadvies wordt opgesteld door de lijstadviescommissie (LAC). Volgens art. 6.11 van het Huishoudelijke Reglement bestaan de lijstadviescommissies bij landelijke verkiezingen uit de partijvoorzitter en de lijsttrekker. Zij laten zich hierbij adviseren door meerdere adviseurs, waaronder leden van de door het Landelijk Bestuur benoemde Landelijke Talentencommissie.

Voor het opstellen van goede en representatieve advieslijst is het belang dat er in de LAC bepaalde expertise en ervaring aanwezig is. Denk hierbij aan HR, politiek en integriteit. Daarnaast is er gestreefd naar een zo divers mogelijke commissiesamenstelling op het gebied van gender, leeftijd, achtergrond en regio. Op basis van deze doelstellingen heeft het Landelijk Bestuur verschillende mensen benaderd en is tot de onderstaande samenstelling gekomen.

De Lijstadviescommissie is als volgt samengesteld:

 • Lijsttrekker TK2023
 • Victor Everhardt – Partijvoorzitter
 • Wietske Veltman – Vicevoorzitter Landelijk Bestuur
 • Frank van der Endt – Voorzitter Landelijke Talentencommissie
 • Inge Scholman
 • Michèle Polspoel
 • Philippe de Jong
 • Marieke de Vries
 • Pia Dijkstra
 • Marijke Scholten
 • Jurenne Hooi
 • Paul Comenencia
 • Said Kasmi
 • Winnie Sorgdrager
 • Han Polman
 • Michiel Uitdehaag
 • Joost Röselaers
 • Annelien Bredenoord
 • Stientje van Veldhoven
 • Fatma Koşer Kaya

Voor in de agenda

Als je als kandidaat bent geaccepteerd, volgen er gesprekken. Aan de hand van deze gesprekken, wordt een advies opgesteld. Deze gesprekken vinden plaats in de periode donderdag 17 augustus tot zondag 3 september 2023.

Deze gesprekken vinden fysiek plaats op het Landelijk Bureau van D66. De exacte data en meer informatie over de voorbereiding en de inhoud van deze gesprekken volgt na acceptatie van jouw kandidaatstelling.

Uiterlijk zaterdag 9 september word je geïnformeerd als kandidaat over jouw plek op de advieslijst. Je hebt eventueel tot zondag 10 september 2023, 23.59 uur, om jezelf in stilte terug te trekken.

Je hebt de mogelijkheid een reactie te geven op jouw plek op de advieslijst. Dat kan tot maandag 11 september 2023, 23.59 uur.

De stemming staat open van woensdag 13 september 2023 tot woensdag 20 september 2023, 17.00 uur. Er is er een kandidaatpresentatiemoment gepland op donderdag 14 september.

Dit kandidaatpresentatiemoment vindt fysiek plaats in Beeld en Geluid in Den Haag vanaf 18.30 uur.

Gezien het korte tijdspad, vragen we élke kandidaat op de definitieve kandidatenlijst om fysiek, op zondag 24 september 2023 diens formulieren te tekenen voor indiening bij de Kiesraad. Meer informatie hierover volgt.

Regeling Voorkeursacties

Om op een eerlijke manier onderling campagne te voeren hebben het Landelijk Bestuur en de Landelijke Verkiezingscommissie spelregels opgesteld.

Verdere informatie

Tegen de wijze van totstandkoming van het lijstadvies staat beroep open bij het Geschillencollege. 
In verband met spoedeisendheid – door de vervroegde en tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen – kan dit tot uiterlijk maandag 11 september 2023, 12.00 uur. Wel geldt dat beroep nooit later dan drie (3) dagen na bekendmaking van een individuele positie op de kandidatenlijst aanhangig gemaakt kan worden. 


Het Landelijk Bestuur hecht veel waarde aan een zorgvuldig proces, waarbij de beroepstermijn van drie dagen zoveel mogelijk in stand blijft. Toch is er besloten de termijn te maximeren op uiterlijk 11 september 2023, 12.00 uur, om te voorkomen dat zaken als de e-voting, maar ook het in orde maken van de formulieren voor indiening bij de Kiesraad, vertraging oplopen met alle gevolgen van dien. Het algemeen belang van het tijdig indienen van de kandidatenlijst weegt hier zwaar en de verkorting van de beroepstermijn op het einde van het proces wordt dan ook als proportioneel gezien. Zeker in verhouding met het verkorte proces waar we samen doorheen gaan. Tijdens het gehele proces zullen geaccepteerde kandidaten geïnformeerd worden over de dan geldende beroepstermijnen, indien van toepassing.