Jouw gegevens

D66 gaat altijd zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hieronder vind je hoe D66 omgaat met jouw gegevens gedurende en na het interne verkiezingsproces. Hier lees je hoe D66 in het algemeen omgaat met jouw gegevens. 

Kandidaatstellingsformulier

Jouw kandidaatstellingsformulier is gedurende de kandidaatstellingsperiode enkel inzichtelijk voor jouzelf, en voor de leden van de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) en diens ondersteuning op het Landelijk Bureau. Het Landelijk Bestuur krijgt gedurende de kandidaatstellingsperiode géén toegang tot de kandidaatstellingsformulieren. 
 
Na de sluiting van de kandidaatstellingsperiode wordt jouw kandidaatstellingsformulier vertrouwelijk gedeeld met de adviescommissie voor het lijsttrekkerschap of de Lijstadviescommissie (LAC) voor kandidaten, ter voorbereiding op een gesprek. Een (online) screening is onderdeel van deze voorbereiding. 
 
Na sluiting van de interne verkiezing, worden de kandidaatstellingsformulieren gearchiveerd door de LVC in eigen archief. De LVC houdt deze formulieren in archief totdat de zittingsperiode voorbij is. Na de zittingsperiode worden de kandidaatstellingsformulieren verwijderd.
 
Zelf hou je altijd toegang tot jouw eigen kandidaatstellingsformulier via deze pagina op MijnD66 tot uiterlijk twee jaar na het eventueel beëindigen van jouw lidmaatschap. Ook een select aantal medewerkers van het Landelijk Bureau houdt toegang tot de kandidaatstellingsformulieren via MijnD66. Je kunt jouw ingevulde formulier via deze pagina ook bewerken tot het moment de kandidaatstellingsperiode sluit.

Code voor goed gedrag

Onderdeel van jouw kandidaatstelling is het ondertekenen van de Code voor goed gedrag. De codes van de kandidaten die op de definitieve kandidatenlijst komen te staan, worden gearchiveerd gedurende de zittingsperiode van het orgaan waarvoor de kandidaatstelling aan de orde is. De ondertekende codes van aspirant-kandidaten die niet geaccepteerd zijn door de Landelijke Verkiezingscommissie worden verwijderd na afloop van het interne proces, evenals de codes van kandidaten die niet op de definitieve kandidatenlijst zijn gekomen. 

Kopie ID en andere
persoonsgegevens ten
behoeve van indiening
definitieve kandidatenlijst

Direct nadat je het kandidaatstellingsformulier hebt ingevuld en verzonden, word je gevraagd of je enkele persoonsgegevens wil invullen (o.a. BSN en naam- en adresgegevens). Daarnaast wordt gevraagd of je een kopie van een geldig ID-bewijs (rijbewijs, ID-kaart of ‘harde pagina’ paspoort) wil uploaden (voor- en achterzijde). Deze gegevens zijn nodig voor het inleveren van de definitieve kandidatenlijst bij de Kiesraad en zullen enkel voor dit doel gebruikt worden. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en slechts enkele medewerkers van het Landelijk Bureau kunnen erbij.
De gegevens worden bewaard tot uiterlijk de dag van verkiezing van diegenen die op de definitieve kandidatenlijst komen te staan. Van diegenen die niet op de definitieve kandidatenlijst komen te staan, worden de gegevens vernietigd.

Jouw kandidatuur

Gedurende de kandidaatstellingsperiode kan het Landelijk Bestuur inzage krijgen in de lijst met mensen die zich gekandideerd hebben. Ook de Landelijke Verkiezingscommissie en diens ondersteuning op het Landelijk Bureau heeft inzage in deze lijst, omdat zij deze lijst (vertrouwelijk en beveiligd) op verzoek verstrekt aan het Landelijk Bestuur. 
 
Na afloop van de kandidaatstellingsperiode wordt – van alle kandidaten die geaccepteerd zijn door de Landelijke Verkiezingscommissie – gearchiveerd dat zij kandidaat waren voor een functie. Deze informatie wordt aangevuld met de eventuele positie op de definitieve kandidatenlijst, zodra het interne proces is afgerond. Deze informatie is in te zien via deze pagina op MijnD66 en wordt bewaard tot uiterlijk twee jaar na eventuele beëindiging van jouw lidmaatschap. 

Gespreksverslagen adviescommissies

De adviescommissies kunnen een gespreksverslag maken van de gevoerde gesprekken. Deze gespreksverslagen worden gebruikt om tot een uiteindelijk advies te komen en worden bewaard tot uiterlijk het einde van de zittingsperiode waarvoor de kandidaatstelling aan de orde is.

Evaluatie

Na afloop van het proces wordt het gehele proces geëvalueerd. Iedereen die zich gekandideerd heeft, ongeacht of de kandidaatstelling is geaccepteerd door de Landelijke Verkiezingscommissie of niet, kan voor deze evaluatie worden benaderd.