Interne lijsttrekkersverkiezing

In de voorbereidingen op de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 kiezen we eerst een lijsttrekker. Hieronder lees je hoe dat werkt.

De lijsttrekker staat op nummer 1 op de kandidatenlijst en stuurt het team van kandidaten aan. Ieder lid van D66 kan zich kandidaat stellen voor deze functie, mits deze persoon voldoet aan de daaraan gestelde vereisten in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de partij.

Het kandideren verloopt via MijnD66, evenals het verzamelen van ondersteuningsverklaringen. Met het afgeven van een ondersteuningsverklaring laten leden zien dat ze jouw kandidatuur ondersteunen. Het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen is 1% van het totaal aantal stemgerechtigde leden (art. 6.10 lid 2 sub a HR) op 12 juli 2023. Het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen is vastgesteld door de Landelijke Verkiezingscommissie op 247 (besluit). De kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap (inclusief het verzamelen van ondersteuningsverklaringen) opent op dinsdag 18 juli 2023 en sluit op donderdag 27 juli 2023, 12.00 uur. Uiterlijk donderdag 27 juli 2023, 12.00 uur, moet jouw volledig ingevulde kandidaatstellingsformulier en het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen binnen zijn bij de Landelijke Verkiezingscommissie.

Tijdens het kandidaatstellingsproces worden kandidaten gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Onderdeel hiervan zijn integriteitsvragen. Ook bevat het kandidaatstellingsformulier vragen met betrekking tot het Profiel lijsttrekker Tweede Kamerverkiezingen 2023. Deze is, in verband met spoedeisendheid, op grond van artikel 6.13 van het Huishoudelijk Reglement vastgesteld door het Landelijk Bestuur.

Uiteindelijk stemmen de leden van D66 over de nieuwe lijsttrekker. De stemming opent op woensdag 2 augustus 2023 en sluit op woensdag 9 augustus 2023 om 17.00 uur. De uitslag wordt bekendgemaakt op zaterdag 12 augustus.

Na sluiting van de kandidaatstellingsperiode beoordeelt de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) alle binnengekomen kandidaatstellingsformulieren op de formele eisen die het Huishoudelijk Reglement en de Statuten stellen. Op basis van deze beoordeling besluit de LVC een kandidaat al dan niet formeel te accepteren. Iedere aspirant-kandidaat wordt hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

De Landelijke Verkiezingscommissie controleert in ieder geval, maar niet uitsluitend, of:

 • de aspirant-kandidaat voldoende ondersteuningsverklaringen (247, zie besluit) heeft verzameld;
 • de aspirant-kandidaat ten minste 1 jaar lid is van D66 op de dag dat de kandidaatstelling sluit;
 • (indien van toepassing) de aspirant-kandidaat niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren zitting heeft gehad in de Tweede Kamer;
 • de aspirant-kandidaat heeft voldaan aan de contributieverplichting en andere (financiële) verplichtingen aan de partij;
 • de afgelegde verklaringen door de aspirant-kandidaat kloppen. 

Een overzicht van alles wat de Landelijke Verkiezingscommissie controleert, kan gevonden worden in hoofdstuk 6, en met name artikel 6.4, van het Huishoudelijk Reglement.

Om je te kunnen kandideren als lijsttrekker of overige kandidaat voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezing van 2023 is het, onder andere, vereist om: 

 • op het moment van sluiting van de kandidaatstelling minimaal één jaar lid zijn van D66 (art. 6.4 lid 4 HR); 
 • niet 12 (of langer) aaneengesloten jaren lid te zijn van het vertegenwoordigende orgaan waarvoor de kandidaatstelling aan de orde is (art. 6.4 lid 9 HR). 

Als je niet aan één van bovenstaande eisen voldoet kan het Landelijk Bestuur hiervoor dispensatie verlenen. Belangrijk om hierbij te weten is dat het Landelijk Bestuur terughoudend is in het verlenen van dispensatie. 
 
Dispensatieverzoeken worden alleen in behandeling genomen als het verzoek uiterlijk twee werkdagen voor sluiting van de kandidaatstelling schriftelijk door het Landelijk Bestuur is ontvangen via [email protected]
 
Je kunt het verzoek, voorzien van de onderstaande informatie, naar [email protected] sturen. 

 • Een recent CV
 • Drie referenties inclusief contactgegevens
 • Een motivatie van maximaal 500 woorden waarin ten minste de volgende punten benoemd worden:
  o   waarom je in het vastgestelde profiel past; en
  o   waarom je je op dit moment kandideert.

Voorafgaand aan de digitale stemming voor de lijsttrekker wordt er een advies aan de leden uitgebracht over de kandidaten. Dit advies bestaat uit een toets op het profiel en een integriteitstoets. Het advies wordt opgesteld op basis van een aantal gesprekken, een online screening van kandidaten, eventueel bekende informatie bij de partijvoorzitter over integriteit en informatie uit het kandidaatstellingsformulier. Gedurende het hele proces is het profiel leidend.
 
De adviezen worden na sluiting van de kandidaatstelling in het weekend van 29 juli 2023 opgesteld en voorafgaand aan de opening van de digitale stemming op 2 augustus 2023 met de leden gedeeld. Door middel van het advies wordt aangegeven in welke mate kandidaten voldoen aan het profiel. Dat zal gebeuren aan de hand van drie categorieën: voldoet aan het profiel, voldoet in mindere mate aan het profiel of voldoet niet aan het profiel. Het advies wordt onderbouwd met een toelichting. 
 
Voor het opstellen van de adviezen heeft het Landelijk Bestuur een commissie ingesteld. Om tot kwalitatief goede adviezen te komen is bij het samenstellen van de commissie gekeken naar bepaalde expertises en ervaring, denk hierbij aan leden met een HR-achtergrond en expertise op het gebied integriteit. Daarnaast is er gestreefd naar een zo divers mogelijke commissiesamenstelling op het gebied van gender, leeftijd, achtergrond en regio. Ook was het belang dat het Landelijk Bestuur in de commissies vertegenwoordigd zou zijn in verband met de mogelijke toekomstige samenwerking.

Op basis hiervan is tot de onderstaande samenstelling gekomen: 

 • Victor Everhardt (partijvoorzitter)
 • Frank van der Endt (voorzitter Landelijke Talentencommissie)
 • Winnie Sorgdrager
 • Monique Bonsen

Ten behoeve van het opstellen van de adviezen voert de adviescommissie met elke kandidaat gesprekken, waarin de componenten integriteit en politiek aan de orde komen. De gesprekken zijn digitaal en vinden plaats op zaterdag 29 juli 2023. Houd hier als aspirant-kandidaat alvast rekening mee. Meer informatie over de voorbereiding en de inhoud van deze gesprekken volgt op een later moment.

Dinsdag 18 juli 2023

Donderdag 27 juli 2023 | 12.00 uur

Woensdag 2 augustus 2023

Donderdag 3 augustus 2023 | 19.00 uur (digitaal)

Woensdag 9 augustus 2023 | 17.00 uur