Zorgen voor kwetsbare kinderen: jeugdhulp

Er zijn helaas veel kwetsbare kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Deze kinderen moeten die hulp krijgen. Daarvoor is het nodig dat de, soms vele, instellingen die daarvoor zorgen, samenwerken en maatwerk leveren. Bij de uitwisseling van persoonsgevoelige gegevens tussen deze instellingen mag de privacy van het kind en zijn ouders niet uit het oog worden verloren. De behoeften van het kind staan daarbij centraal. D66 was en is daarom voorstander van de decentralisatie van de jeugdhulp, met uitzondering van de jeugd-GGZ. Die overgang is nog maar net begonnen. De decentralisatie krijgt vorm, maar er is ook nog veel onrust door wachtlijsten en een gebrek aan uniformiteit. Eén van de problemen bij de jeugdhulp is dat de zorgaanbieders te veel administratieve last ervaren. De gemeenten ervaren op hun beurt dat de gegevens niet juist of op tijd worden aangeleverd. D66 wil daarom dat de overheid faciliteert dat gemeenten eenzelfde standaard voor die administratie gaan gebruiken. De inbedding van de jeugd-GGZ verdient bijzondere aandacht omdat er aan de ene kant behoefte is aan nauwe samenwerking met de brede jeugdhulp en aan de andere kant ook met psychische, psychiatrische en bredere medische zorg. 

Gemeenten worden gestimuleerd om regionaal samen te werken om de beschikbaarheid van schaarse en vaak dure zorg zeker te stellen. Zorgaanbieders zullen zich met behoud van professionaliteit sectoroverstijgend moeten richten op gemeenten en regio’s. Zo kan de effectiviteit van de zorg omhoog en kunnen administratieve lasten omlaag. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij gemeenten die daar, binnen landelijke kwaliteitskaders, de ruimte voor krijgen. Daarbij moedigt D66 gemeenten en aanbieders aan burgers te betrekken bij de inrichting van hun jeugdhulp. 

D66 zal in de komende kabinetsperiode inzetten op het verder ontwikkelen en flexibiliseren van de jeugdgezondheidszorg, gericht op vroegsignalering, vroeg-interventie en een betere aansluiting op de jeugdhulp. D66 wil dat het Familiegroepsplan meer wordt toegepast. 

Het tegengaan van kindermisbruik en mishandeling hebben bijzondere aandacht. De veiligheid van kinderen moet beter geborgd worden in de jeugdhulp door een betere signalering en snelle interventies. Waarheidsvinding moet voorop staan, zodat alle partijen – allereerst het kind – gehoord worden. Wij zien een abrupte overgang van intensieve begeleiding naar hulp op afstand wanneer kinderen achttien jaar worden. Dat gaat soms ten koste van deze jongvolwassenen. We willen voorkomen dat kinderen wanneer zij achttien worden, volledig van de zorgradar verdwijnen, zonder dat dit in de weg staat van hun vrijheid en zelfstandigheid. D66 wil dat de komende jaren gezocht wordt naar en geëxperimenteerd wordt met oplossingen. 

D66 wil meer aandacht voor seksuele gezondheid. D66 wil dat anonieme SOA-testen laagdrempelig voor iedereen toegankelijk zijn. D66 zet daarnaast ook in op preventie.