Vóór doorstromen en stapelen

Niet elk kind ontwikkelt zich op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. D66 wil voorkomen dat een gemiste eerste kans ook meteen de laatste kans was.

Doorstromen, stapelen en op latere leeftijd terugkeren naar het onderwijs moeten eenvoudig zijn en gestimuleerd worden. We willen weer brede en meerjarige brugklassen creëren, bij voorkeur ook in vmbo/havo combinaties. En met gemeenten samen zorgen we voor zomerscholen. Aanmeldingsprocedures moeten eenvoudig, toegankelijk en transparant zijn. Wij willen voldoende middelbare scholen die vmbo tot vwo combineren. Categorale scholen voorzien in een behoefte, maar moeten altijd intensief samenwerken met brede scholen om stapeling en maatwerk mogelijk te maken.

Daarnaast wil D66 experimenteren met driejarige brugklassen. We halen prikkels voor selectie aan de poort weg voor middelbare scholen die willen voorkomen dat leerlingen van vwo naar havo gaan of van havo naar vmbo. Succes van ‘twijfelleerlingen’ met een lager basisschooladvies gaan we juist belonen. En er moet een warme overdracht van leerlingen van basisschool naar middelbare school zijn die het voor een middelbare school makkelijker maakt in te spelen op de individuele behoeftes van de leerling. Bij dit meer gepersonaliseerde onderwijs hoort ook het volgen en examineren van vakken op meerdere niveaus. Dit willen we mogelijk maken via een zogenaamd maatwerkdiploma. Meisjes en kinderen met een niet-westerse achtergrond worden actief gestimuleerd ook exacte en technische vakken en opleidingen te kiezen en beroepskeuzebegeleiding moet op talent gebaseerd zijn. D66 wil de kernvakkenregeling schrappen, om doorstromen en stapelen te stimuleren.

Goed rekenonderwijs is belangrijk. Een landelijke rekentoets bij het examen die doorslaggevend is voor slagen of zakken, legt de nadruk echter te eenzijdig op het belang van rekenen en doet geen recht aan de leerlingen van wie de kwaliteiten op een ander gebied liggen. D66 wil daarom onmiddellijk stoppen met deze (af)rekentoets en het rekenonderwijs op de basisschool en de onderbouw van de middelbare school versterken.In het middelbaar beroepsonderwijs zullen we alleen centraal examineren op taal en rekenen voor die mbo’ers die door willen stromen naar het hbo of waar taal en rekenen een essentieel onderdeel is van het beroep, zoals bijvoorbeeld bij klassenassistenten, verplegend personeel of technische beroepen.

We zorgen dat het onderwijs op vmbo en mbo beter op elkaar aansluit. Dit doen we onder andere door één integraal toetsingskader en door het toelaten van experimenten met doorlopende lijnen als ware het één onderwijssysteem. Bekostigingsregels die stapelen en tweede kansen tegengaan, zoals de bekostiging die geen rekening houdt met samenstelling van de leerlingen, passen we aan.

De cascadebekostiging wordt teruggedraaid. Eerst was het zo dat als een student langer doet over zijn mbo-opleiding, de opleiding minder geld krijgt voor de student. Hoe sneller iemand zijn of haar diploma haalde, hoe meer geld de opleiding kreeg dus. Daardoor hadden mbo’s de neiging om studenten snel door de opleiding te jagen. Iedere student heeft het recht om een opleiding op zijn of haar eigen niveau te doen. Daarom gaan we het mbo niet meer op deze manier bekostigen.

We willen blijvend investeren in opleidings- en beroepskeuze, omdat het nog steeds te veel jongeren ontbreekt aan een stevig ontwikkeld beroepsbeeld en zelfbeeld. We werken met gemeenten aan het tegengaan van schooluitval. In het hoger onderwijs bevorderen we tweede studies door wettelijk vast te leggen dat het collegegeld gelijk is aan dat voor de eerste studie.