Versterken van de interne markt

Het vrij verkeer van diensten, van juridische diensten tot verzorging, is in de praktijk nauwelijks ‘vrij’ te noemen en ook de markt voor energie of digitaal ondernemerschap schiet tekort. Er is nog heel veel welvaart en werk te creëren door barrières weg te nemen. D66 wil dat Nederland in Europa voorop loopt in het versterken van de interne markt. Daarom werken we met Europa aan het bevorderen van concurrentie, het terugdringen van regeldrukte en het vereenvoudigen van grensoverschrijdend vervoer en werken over de grens. Ook willen we belasting aanpakken door de introductie van een eenduidige basis voor belastingheffing: de zogenaamde gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting op een Europees niveau (CCCTB). 


Wij willen ook werk maken van het openen van Europese markten die nu nog te gesloten zijn. Een Europese digitale markt die digitaal ondernemerschap over grenzen heen makkelijker maakt. Er komt één Europese energiemarkt die ons helpt te komen tot een duurzame en toekomstbestendige energievoorziening, met betere transportverbindingen tussen landen en ruimte voor meer uitwisseling van energie. Een gemeenschappelijk Europees luchtruim. Europees betalen en bankieren. Op deze onderwerpen blijven we in Europa werken aan vrije markten. Wanneer dat nodig is, lopen we voorop door met landen om ons heen de markten al vrijer te maken door regels te harmoniseren en wederzijds te erkennen.