Tegengaan verrommeling van de ruimte

De nationale Omgevingsvisie moet de weidsheid en openheid van onze ruimte bewaken en verrommeling tegengaan, met een omslag naar een duurzaam en gezond ingericht land. Waarbij er fysieke ruimte is voor hernieuwbare energievoorziening is groot. 

Lokale en regionale overheden krijgen ruimte voor een ambitieus natuur- en milieubeleid en om te kunnen sturen op gezondheid en landschappelijke kwaliteit. Verdichting van de steden is hierbij van belang om natuur en landschap te ontzien en gelijktijdig de kracht en vitaliteit van steden te vergroten. Mogelijkheden voor intensivering en hergebruik van gebouwen en terreinen in de stad wil D66 hiervoor ten volle benutten. De betrokkenheid van mensen bij keuzes in hun omgeving moet worden gemaximaliseerd door participatie.