Verbeteren kwaliteit – weten en delen wat werkt

Er zijn in de zorg grote verschillen in de geleverde zorgkwaliteit. De kans op complicaties en bijwerkingen verschilt sterk tussen instellingen en artsen. Natuurlijk willen artsen en verpleegkundigen als professionals zelf steeds betere zorg leveren. En patiënten willen kunnen kiezen voor de beste zorg. Door informatie over kwaliteit beschikbaar te maken voor patiënten en hun huisartsen krijgen zij meer regie en verbetert de kwaliteit. Daarom moet de overheid stimuleren en faciliteren dat zorgverleners en patiënten(vertegenwoordigers) manieren ontwikkelen om de kwaliteit van zorginstellingen en artsen inzichtelijk te maken. De overheid kan dit stimuleren door te zorgen voor de ontwikkeling van een nationaal platform waarop ondernemende artsen of anderen kwaliteitsregistraties kunnen starten. Daarnaast kan de overheid in woord en daad stimuleren dat informatie over kwaliteit beschikbaar komt en wordt gebruikt. Wij kunnen ons voorstellen dat er zelfs disciplines zijn waar de overheid dit verplicht, omdat de verwachte gezondheidswinst heel groot is. 

Wij willen dat zorgverzekeraars zich nadrukkelijk bezighouden met het inzichtelijk maken en het bevorderen van kwaliteit. Zorgverzekeraars moeten aangeven op wijze de kwaliteit van zorg een rol heeft gespeeld bij de inkoop van de zorg bij de zorginstellingen die zij hebben gecontracteerd. Daarbij spelen preventie en ketenzorg een rol. De overheid maakt ruimte voor zorgverzekeraars om daar meer mee te experimenteren en voert een innovatieagenda met vernieuwing en implementatie van reeds bewezen interventies. Dit kan versterkt worden door experimenteerruimtes te creëren, bijvoorbeeld in de vorm van een pilotregio waar zowel met interventies als met kwaliteitsmeting geëxperimenteerd kan worden. Het Radboudumc in Nijmegen heeft met twee verzekeraars een nieuw soort zorgcontract afgesloten, waarbij de kwaliteit van de zorg leidend is, in plaats van het aantal verrichte medische handelingen. Dit soort initiatieven ziet D66 graag. Met de sterke nadruk op de kwaliteit van zorg is er geen ruimte voor winstuitkering door zorgverzekeraars. Winstuitkering leidt tot verkeerde prikkels. 

Ook de kwaliteit van de door zorgverzekeraars geleverde diensten moet hiermee beter vergelijkbaar worden, waarbij online vergelijkers een grote rol kunnen spelen in het creëren van transparantie maar wel met waarborgen voor onafhankelijkheid en privacy. Tenslotte geeft de overheid zelf het goede voorbeeld door in het eigen beleid bij ‘waarde’ altijd te redeneren vanuit kwaliteit van leven en niet alleen vanuit kosten. De overheid speelt ook een rol in het beperken van bureaucratie en de beheersing van het aantal geregistreerde indicatoren. De minister heeft tot taak de bureaucratie te verminderen. Dat lukt alleen wanneer ook de verschillende zorgsectoren, toezichthouders en financiers hierin gezamenlijk optrekken. Vertrouwen, betrokkenheid en openheid vormen de noodzakelijke basis voor minder procedures. De overheid stimuleert een vermindering van de bureaucratische lasten door zorgverzekeraars te verbieden meer gegevens bij zorginstellingen uit te vragen dan volgens het overeengekomen aantal kwaliteitsindicatoren.