Toekomstvaste overheidsfinanciën

D66 is al vijftig jaar consequent voor duurzaam gezonde overheidsfinanciën en financieel verantwoord overheidsbeleid. Voor ons betekent dit dat we tekorten mogen hebben wanneer het economisch tij tegenzit en we geen tekorten en liefst overschotten hebben wanneer het economisch goed gaat. De overheid stabiliseert hiermee de economie. Bovendien voorkomen we dat we vandaag consumeren op kosten van toekomstige generaties.

In de komende kabinetsperiode willen we gezonde overheidsfinanciën in stand houden, investeren in de samenleving en economie en voldoen aan de Europese begrotingsregels. Dat streven vormt een kader voor de financiële invulling van de plannen in dit verkiezingsprogramma. Voor de financiële detailinvulling van onze voorstellen is het nodig om aan te sluiten bij de begroting van het jaar 2017, die op Prinsjesdag zal worden gepubliceerd. Wij zullen een bij dit programma aansluitend gedetailleerd financieel kader publiceren in het najaar van 2016. Hieronder treft u de hoofdlijnen van onze financiële keuzes.