Terrorisme & extremisme

Binnen en buiten Europa vormen terroristische netwerken een bedreiging voor de stabiliteit en veiligheid in de samenleving. De overheid heeft een belangrijke taak in het verminderen en tegengaan van deze dreiging. Allereerst vindt D66 dat Nederland hierin op Europees niveau moet optrekken. Dit kan bijvoorbeeld door betere samenwerking en uitwisseling van informatie door de verschillende inlichtingen- en veiligheidsdiensten binnen de EU.

Zowel repressie als preventie

Ook binnen Nederland willen we de dreiging van terrorisme zo laag mogelijk houden. D66 staat daarbij voor een beleid dat zowel repressie als preventie inhoudt. Dat houdt in dat wanneer iemand veroordeeld is voor terroristische activiteiten, strafrechtelijke maatregelen volgen die hiervoor vastgesteld zijn. Maar dat betekent ook dat personen die verdacht worden van terroristische activiteiten goed in de gaten worden gehouden door de veiligheidsdiensten, dat contact wordt gezocht met de omgeving en dat deze mensen zo snel mogelijk deradicaliseren. Hiervoor is intensieve samenwerking nodig tussen politie, gemeente, scholen, religieuze instellingen, jeugdwerk en andere partijen die in de buurt aanwezig zijn. Met name ziet D66 een belangrijke rol voor de wijkagent, die met zijn of haar positie zich in de haarvaten van de samenleving beweegt. Deze personen spelen een belangrijke rol in het signaleren van radicalisering en het daarbij zetten van vervolgstappen.

Dialoog moet gevoerd worden

D66 is fel tegen discriminatie, haatzaaien en tot geweld oproepende uitingen. Wel vindt D66 het belangrijk de dialoog met extreme organisaties, zowel extreem-linkse als salafistische organisaties, gevoerd blijft worden. Het verbieden van dit soort bewegingen zorgt er volgens D66 alleen maar voor dat zij uitgesloten worden van de samenleving en ondergronds gaan. Hiermee is alle zicht op de activiteiten van deze organisaties kwijt en is het gevaar voor radicalisering alleen maar groter. Ook hebben deze organisaties zicht op radicaliserende personen binnen hun gemeenschap en is het contact tussen gemeente en de organisaties hierover des te belangrijker.

Aanpak bij de bron

Ten slotte wil D66 dat het probleem van terrorisme bij de bron wordt aangepakt. Dit betekent meer diplomatieke en humanitaire aandacht en hulp te bieden aan fragiele staten, in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Afrika. Economische ontwikkeling en de opbouw van een rechtsstaat zijn de belangrijkste voorwaarden voor een stabiele staat. Om te interveniëren in deze staten is een mandaat in overeenstemming met internationaal recht voor D66 echter noodzakelijk, inzet past alleen binnen een heldere (internationale) strategie en langetermijnvisie en als alle geweldloze opties uitgeput zijn.