Schone industrie, landbouw en transport

Als Nederland haar klimaatverplichtingen en -ambities wil waarmaken, dan moeten we ook grote stappen zetten in het terugdringen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen van zware industrie, landbouw en transport. De prikkels daarvoor komen allereerst vanuit een hogere CO2-prijs. Die geldt al voor de industrie en wordt aangevuld met maatregelen voor landbouw en transport. 

We werken toe naar een nieuwe manier van voedsel produceren: kringlooplandbouw. Door kringlooplandbouw kunnen boeren met minder dieren meer verdienen, omdat we geen duur voer aan dieren geven dat mensen ook kunnen eten. Als koeien gras, varkens restproducten en kippen insecten eten, dan heeft de boer lagere kosten en het is beter voor de aarde. Meer verdienen kan een boer als we hem helpen deze producten tegen een betere prijs op de markt af te zetten.

Ons ideaal is een wereldwijde CO2-prijs, maar die is er (nog) niet. In Europees verband zorgen we daarom voor een hogere CO2-prijs door de emissiehandel aan te scherpen, bijvoorbeeld via een lager emissieplafond, het annuleren van emissierechten of een minimum CO2-prijs. Als onderdeel van het nieuwe energieakkoord willen wij ook harde meerjarige afspraken met de grote industrie over de afbouw van energieverbruik, het hergebruiken van warmte en , opslag van CO2 en doorlevering van CO2 aan de glastuinbouw. We maken ook afspraken met andere sectoren als transport en vastgoed. Deze omwenteling is niet alleen noodzakelijk vanwege klimaatverandering. De Nederlandse economie en industrie is zeer CO2-intensief. Om onze welvaart en werkgelegenheid te behouden moeten deze industrieën verduurzamen, bijvoorbeeld door het stimuleren van innovaties en start-ups die hiervoor oplossingen bieden.

Met de landbouw en voedselindustrie maken we afspraken over het stoppen van ontbossing voor voedsel of diervoeding, het bevorderen van vitale bodems, het terugdringen van de uitstoot van methaan en het bevorderen van een gezonder en duurzamer dieet. Provincies stellen plafondwaarden voor de stikstofverdeling vast, om overconcentratie van dieren in één regio uit te sluiten. 

Dankzij een voorstel van D66 uit 2019 worden supermarkten en ketenpartners opgeroepen om bij te dragen aan een duurzaam voedselsysteem.

De lucht- en scheepvaart vragen om mondiale afspraken die aansluiten bij de afspraken van de klimaattop in Parijs. In Nederland en Europa werken we samen met de lucht- en scheepvaartsector aan schonere motoren en biobrandstoffen en beperken we uitstoot door efficiënter vervoer. Dit kan onder andere via een Single European Sky: één Europees luchtruim waarin we niet meer omvliegen. Dat versterkt de concurrentiepositie van de Europese (en dus Nederlandse) luchtvaartsector en levert direct een substantiële besparing op van brandstof en dus van CO2-uitstoot en andere luchtverontreinigende stoffen. D66 wil dat scherp wordt toegezien op de bestaande regels voor scheepvaart in lage emissiezones. Het mag niet lonen om boetes te riskeren. Deze zones breiden we in Europa en mondiaal uit. D66 wil de binnenvaart helpen groener te worden met financieringsmogelijkheden op maat en innovatie, en daarmee de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof drastisch terugbrengen. 

Er komt een CO2-plafond voor luchthaven Schiphol. De luchthaven mag alleen doorgroeien naar meer vluchten als het zich aan strenge grenzen houdt voor de uitstoot van broeikasgassen.