Ruimte voor water

Vooruitlopend op de effecten van klimaatverandering kiezen wij voor rivieren die de ruimte krijgen. Zo wordt Nederland niet alleen beter tegen eventuele overstromingen beschermd, maar worden rivieren ook ecologisch sterker. D66 wil dat, mits dat veilig gebeurt, het veen in Nederland weer nat wordt, zodat veen geen CO2 meer uitstoot. De inzet van het Deltafonds 44 moet zoveel mogelijk met aandacht voor behoud, herstel en ook creatie van natuur zorgen. Hiervoor komen ook middelen beschikbaar. De budgetten in het Deltaprogramma en Deltafonds worden gecombineerd. Naast behoud, herstel en creatie van natuur investeren we, samen met buurlanden, in de kwaliteit van water. Als we goedkoper en efficiënter over de grens maatregelen kunnen nemen om wateroverlast bij extreem weer te voorkomen, dan behoren die ook tot de mogelijkheden.

In Nederland willen we een doelmatige waterketen waarin de vervuiler betaalt en iedereen betaalt per liter water die gebruikt wordt. Klimaatverandering leidt ook tot grote wateroverlast door steeds heftiger regenbuien, en tot gezondheidsrisico’s door hittestress in de steden. D66 wil daarom de klimaat-adaptieve stad stimuleren, door maatregelen om wateroverlast – en daarmee economische en gezondheidsschade – te beperken. Ook op het platteland moet verdroging voorkomen worden op deze manier.

Geborgde zetels moeten afgeschaft worden in de Waterschappen: nu komen niet alle belangen in het Waterschap naar voren, en wordt de democratie ingeperkt. 

We willen een fundamenteel ander watersysteem. We moeten water weer op waarde schatten door landschapsfuncties in te richten op het waterpeil in plaats van andersom, waterbuffers leggen bij natuurgebieden, afvalwater her te gebruiken en met voldoende ruimte voor rivieren.