Rechtsstaat

Vrijheid zit bij D66 in het DNA. Een mens kan niet vrij zijn zonder recht. Daarom is de rechtsstaat voor ons een kernprioriteit. Wij verdedigen de rechtsstatelijke waarden en de democratie. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Onze voorstellen met betrekking tot rechtspraak, veiligheid en politie, maar ook internationale samenwerking, defensie en asiel vinden hierin hun oorsprong. Voor D66 zijn daarbij drie principes leidend.

De rechter is volstrekt onafhankelijk

Ondermijning van die onafhankelijkheid zou de rechten van mensen ernstig in gevaar kunnen brengen. Het kabinet moet dat fundament van onze rechtsstaat expliciet uitdragen en de rechter steunen in zijn steeds zwaarder wordende taak. Ter versterking van de onafhankelijkheid van rechters wil D66 dat het nevenfunctieregister actueel en volledig is en dat klachten door een onafhankelijke instantie worden behandeld.

Respect voor grondrechten en mensenrechten

Grondrechten zijn onmisbaar voor een land waarin mensen in vrijheid leven, in vrijheid hun mening kunnen uiten en een overtuiging mogen hebben. Dat kan geen gelegenheidsprincipe zijn. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat hun grondrechten in onze democratische rechtsstaat zijn gewaarborgd. Mede daarom is D66 ook voorstander van constitutionele toetsing. Zo kan naast de wetgever (het parlement en de regering tezamen) ook de rechter toetsen of wetten aan grondrechten voldoen.

Scheiding der machten

Als parlementariërs zijn wij onderdeel van de wetgevende macht. De regering is de uitvoerende macht. De rechterlijke macht is de derde, gescheiden poot onder de trias politica. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat zij niet worden blootgesteld aan willekeur of disproportioneel ingrijpen, dat wetgeving zorgvuldig tot stand komt en alle beginselen van onze rechtsstaat fatsoenlijk zijn meegewogen. Een mens kan niet vrij zijn zonder recht. Een rechtsstaat die de vrijheid van mensen beschermt, met een democratisch gecontroleerde macht en gewaarborgde mensenrechten, is dan ook van groot belang.

Toegankelijke rechtspraak

D66 staat daarom pal voor goede en toegankelijke rechtspraak. De kosten van procedures, zoals griffierechten, moeten door mensen op te brengen zijn en de gefinancierde rechtsbijstand voor mensen met een smalle beurs moet in stand blijven. Digitalisering, procesinnovatie en camera’s in de rechtszaal kunnen ook bijdragen aan toegankelijkheid.

Referendum

D66 is voor democratische vernieuwing en voor het betrekken van mensen bij de besluitvorming van de overheid. Referenda mogen alleen niet door politici gebruikt worden om te voorkomen dat zij moeten doen waarvoor zij gekozen zijn: het volk vertegenwoordigen en besluiten nemen. D66 is dus tegen referenda die door de regering zelf ‘van bovenaf’ uitgeschreven worden. Eerst moet het parlement kiezen, daarna kunnen kiezers dat, als zij willen, corrigeren. Daarom wil D66 dat mensen de mogelijkheid hebben om zelf (‘van onderop’) een referendum te organiseren en is daarom voorstander van het bindend correctief referendum.

D66 is voorstander van een correctief, bindend referendum dat als noodrem een aanvulling kan zijn op de parlementaire democratie. Naast heldere spelregels over de aanvraag van een referendum en opkomst, vindt D66 het belangrijk dat we referenda inzetten op geschikte onderwerpen. De leden van D66 hebben bij het vaststellen van het verkiezingsprogramma 2017 uitgesproken dat zij niet willen dat internationale verdragen referendabel zijn.