Op een effectieve manier investeren

D66 denkt dat er nog veel te winnen is in de manier waarop wij onze internationale samenwerking vorm geven. Ontwikkelingssamenwerking kan anders en beter. Daarom zetten wij in op langdurige overeenkomsten en plannen. Wij willen grotere en langjarige betrokkenheid, beperkt tot een beheersbaar aantal landen. Daarbij sturen we op de bijbehorende continuïteit en expertise bij de Nederlandse overheid. De huidige uitvoering via Buitenlandse Zaken met hoge rotatie van mensen en bijbehorend verlies van expertise en programmakennis sluit hierbij niet aan.

Deze plannen zijn alleen effectief wanneer er sprake is van heldere doelstellingen en het meten van resultaten en voortgang. We weten vooraf wat we willen bereiken met een investering en vertalen die doelstellingen in termen van resultaat en voortgang. Deze leggen we vast, maken we publiek en hierop rapporteren wij transparant. Hierbij waken we voor het creëren van onnodige rapportagebureaucratie.

Wij versterken de capaciteit van de overheid om deze activiteiten aan te jagen, maar laten de uitvoering in handen van partners. De overheid stelt prioriteiten, beslist over de lange termijn allocatie van middelen en zorgt dat resultaten en voortgang gemeten en gerapporteerd worden. Externe partners zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van plannen en de uitvoering daarvan binnen de door de overheid gestelde kaders. Goed bestuur wordt een belangrijke toetssteen voor bilaterale en multilaterale internationale samenwerking. De overheid ziet toe op doelmatige besteding, maar gaat niet op de stoel van de partner zitten

Door het coronavirus is de stem van Nederland in de wereld nog harder nodig. Ook internationaal treft deze pandemie de allerzwaksten het hardst. Fragiele gezondheidssystemen lijden direct of indirect onder de pandemie waardoor ook bestrijding andere infectieziekten moeilijker is geworden. Inzetten op gezondheidszorg blijft dus van groot belang. Er zijn nog veel meer mensen in acute voedselonzekerheid terecht gekomen. Deze combinatie van problemen moeten we snel maar verstandig aanpakken. 

Daarvoor hebben we ons budget voor ontwikkelingssamenwerking hard nodig. In de komende jaren gaan we toewerken naar de vastgestelde norm: 0.7% BNP.