Bewaak online keuzevrijheid

Handhaving van de mededingingswet moet zo georganiseerd zijn dat spelers die soms meer dan de helft van de markt tot klant hebben hun marktaandeel niet misbruiken. In eerste instantie wordt deze mededinging en de keuzevrijheid van consumenten bewaakt op Europees niveau. De ACM moet voor haar deel van het toezicht meer capaciteit en middelen krijgen. 

De cookiewet is niet het goede antwoord op het heimelijk verzamelen van persoonsgegevens door internetbedrijven. Om te zorgen dat mensen weloverwogen toestemming geven moet dit via de browser geregeld worden. Ook de keuze over profiling moet bewust zijn. Consumenten moeten kunnen kiezen welke gegevens zij willen delen, met wie en waarvoor. Bij toepassingen, zoals bijvoorbeeld intelligente auto’s, slimme energiemeters, medische apparatuur en andere applicaties, moet voor consumenten de keuze bestaan om bij het afnemen van een dienst gegevens wel of niet te overleggen zonder dat het recht op afname van de dienst komt te vervallen. Er moeten minimumeisen komen voor digitale producten, zo moeten inapp-kosten duidelijk zijn, moet er duidelijkheid zijn over data-oogst, over maatregelen om dataroof te voorkomen en moeten veiligheid, stabiliteit en integriteit voor gebruikers inzichtelijk zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens moet in haar taakuitoefening gelijke tred kunnen houden met de ontwikkelingen op het terrein van technologie, big data en Internet of Things.