Natuur beschermen en herstellen

Op dit moment gaat het slecht met de Nederlandse natuur. Slechts 4 procent van de natuurgebieden is in goede staat. Sinds is 1990 het aantal wilde dieren in Nederland gehalveerd. 

D66 gaat uit van de intrinsieke waarde van soorten. Natuur heeft voor de mens bovendien een toegevoegde waarde omdat zij veel ecosysteemdiensten biedt en wij van haar kunnen genieten. Daarom wil D66 dat het nieuwe kabinet ambitieuze doelen stelt voor biodiversiteitsherstel, met als inzet een verdubbeling (30%), en investeert in natuur om de trend te keren en ervoor te zorgen dat onze rijkdom aan soorten planten en dieren weer toeneemt. 

Zoals vastgelegd in de EU Biodiversity Strategy van de Europese Commissie hebben we als doel 30% van de natuur tot beschermd gebied te maken in 2030, ook voorbij onze eigen landsgrenzen. We pleiten ook voor groene buffers: creëer beschermde bufferzones rond Natura2000-gebieden waar meervoudig gebruik centraal staat en landbouw, natuur en recreatie samengaan. 

Weerbare natuur
Juist door te investeren wordt natuur weerbaar, kunnen we er van genieten en is het ook makkelijker om bezoekers en ondernemers de ruimte te geven. Herstel van biodiversiteit vraagt om het beschermen van de meest bijzondere natuur in beschermde gebieden op land en zee. Maar zeker ook om maatregelen die soorten en diversiteit beschermen in landbouwgebieden en bewoonde omgeving. Dit wil D66 realiseren door meer geld vrij te maken voor dit doel, waarmee we bijvoorbeeld mensen die geld investeren in grond en beheer van natuur- en landschapsschoon fiscaal belonen. Twee derde van ons landoppervlak heeft een agrarische bestemming en is zeer arm aan soorten. D66 wil ook de diversiteit van dit cultuurlandschap herstellen. 

Caribisch deel van het Koninkrijk
Ook in het Caribische deel van het Koninkrijk moet de natuur dringend beschermd worden. Dus maken we grote stappen.. Als onderdeel van het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030, maakte het kabinet in april 2020 bekend dat het 16 miljoen uittrekt voor natuurherstel op de eilanden (Bonaire, St Eustatius en Saba). Dit plan werd opgesteld naar aanleiding van een voorstel van D66 over een integraal reddingsplan voor het koraal in het Caribisch deel van Nederland.

Natura2000
In Europa hebben we afgesproken, dat ieder land de meest bijzondere natuur goed beschermt. Nederland moet meer zijn best doen om de Vogelrichtlijn en Habitat richtlijn uit te voeren. Binnen Nederland blijft het Nationaal Natuur Netwerk met de Natura2000 gebieden voor ons de basis. Deze samenhangende natuur willen we afmaken, verbinden en beschermen. Dat de provincies verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het beleid, maakt niet dat het Rijk op zijn handen kan blijven zitten. D66 investeert in het versterken van Nationale Parken als parels van onze natuur, inclusief de Markerwadden. Kwetsbare gebieden worden vrijgemaakt of -gehouden van beschadigende activiteiten, zoals schelpenvisserij of gasboringen. 

Extra aandacht
De Waddenzee (lees hieronder verder), zeearmen en kwetsbare duinen krijgen daarbij bijzondere aandacht. Voor aantasting van de natuur of de biodiversiteit, zoals bijvoorbeeld voor de aanleg van een weg, moeten maatschappelijke kosten en baten worden afgewogen. Daarom wil D66 een ecologische toets als uitbreiding van de MKBA. We sluiten hiermee aan bij het ‘zero net loss’-principe dat wij in heel Europa willen hanteren, waarmee aantasting van natuur altijd wordt gecompenseerd. Het beschermen van het Waddengebied vraagt eenduidig en beter natuurbeheer. Rust, ruimte, natuur en vrije toegankelijkheid van het strand worden als waardevolle kenmerken van de Nederlandse kustzone (strand, duinen en het nabije achterland) beter beschermd en versterkt. D66 wil geen versoepeling van bebouwingsvoorschriften in het kustfirmament (strand, dijk en duin). Dit betekent concreet dat er geen uitbreiding komt van het aantal bestaande slaaphuisjes op het strand. Voor bescherming en versterking van de Nederlandse kustzone wordt op nationaal niveau een integrale kustvisie ontwikkeld en wordt bestaande regelgeving zo nodig aangescherpt en daarna ook gehandhaafd. In afwachting van die kustvisie wil D66 dat er geen nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd voor het bouwen van recreatiewoningen en appartementen aan de kust. Naast de natuur in Nederland en het overige Koninkrijk investeren wij ook in natuurbescherming en -herstel in kwetsbare delen van de wereld.

Investeren in natuurgebieden

D66 kiest voor investeren in natuurgebieden die tegen een stootje kunnen, unieke gebieden zoals het Waddengebied, de zeearmen van onze Delta en de duinen langs de kust, maar erkent daarnaast de waarde van kleinere gebieden. Dergelijke investeringen kunnen ook bijdragen aan het scheppen van ruimte voor ondernemers en recreatie en het vergroten van de waterveiligheid in Nederland. D66 wil mensen en ondernemers in de regio uitdagen om te komen met inspirerende projecten waarmee we onze ruimte en natuur optimaal beheren en gebruiken. Experts van de rijksoverheid kunnen hierbij eventueel meedenken.

Waddengebied

Het Waddengebied kent unieke, door UNESCO-beschermde, natuur. Er is een grote diversiteit aan planten en dieren, ongeveer 250 plantensoorten komen alleen in de Waddenzee voor. Goed beheer is dus van groot belang. Het Waddengebied heeft op dit moment nog meerdere beheerders. Ministeries, provincies, maar ook natuurbeheerders en Rijkswaterstaat beslissen over het Waddengebied. Alle verschillende organisaties met hun eigen achtergronden zorgen voor trage beslissingen. D66 wil één overkoepelende organisatie die gaat over het beheer van het Waddengebied. 

Door overbevissing raken bovendien ecosystemen uit balans. Sleepnetten van garnalenvissers richten schade aan op de bodem van de Waddenzee en leveren, ongewild, veel bijvangst op. Tot wel 70% van de vangst wordt, levend of dood, terug in de zee in gegooid. Ecosystemen zijn kwetsbaar. D66 wil daarom dat de impact op het milieu wordt meegewogen bij het afgeven van nieuwe visserijvergunningen. Maak samen met de vissers duidelijke en bindende afspraken. Zo kunnen nieuwe doelen gesteld worden. Bovendien hebben de vissers dan duidelijkheid en weten ze waar ze aan toe zijn.

03.11.2020

Het lozen van riool-en afvalwater in zee is logischerwijs erg slecht voor koraal. Toch lozen bedrijven op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius nog steeds veel vervuilend water in de zeeën. Slecht voor het koraal en voor de biodiversiteit. Dankzij D66 mag riool- en afvalwater vanuit de eilanden niet meer ongezuiverd de zee in stromen. Zo beschermen we de koraalriffen. Dat is beter voor het klimaat!