Moderne bijstand: ruim baan voor voor experimenten met basisinkomen

Wij bieden ruimte aan gemeenten om te experimenteren met de uitvoering van de bijstand. In initiatiefgemeenten Groningen, Utrecht, Wageningen, Leeuwarden en Tilburg zijn al interessante voorstellen voor experimenten gedaan. Daar ontwikkelt de bijstand zich meer en meer tot een gerichte vorm van basisinkomen.

D66 ondersteunt de principes die ten grondslag liggen aan deze experimenten: gelijke kansen, vertrouwen en meer ruimte voor eigen keuzes en ondernemerschap. Daarnaast kan een basisinkomen de grote complexiteit van het stelsel van sociale zekerheid verminderen. De gemeentelijke experimenten leveren nuttige ervaringen op, die in combinatie met (internationaal) onderzoek in de komende kabinetsperiode duidelijkheid moeten verschaffen over de haalbaarheid en wenselijkheid van de invoering van een basisinkomen in Nederland.

D66 vindt het onacceptabel als mensen die in een kwetsbare positie zitten, vastlopen in bureaucratie. Brieven van bijvoorbeeld Belastingdienst en uitkeringsinstanties zijn vaak onleesbaar of verwarrend voor de 2,5 miljoen laaggeletterden die Nederland telt. En, nog belangrijker: gebaseerd op wantrouwen en dus op veel controle en verantwoording. Klare taal en een positief mensbeeld moeten de uitgangspunten in de communicatie van overheidsinstanties zijn.