Modern veiligheidsbeleid

In een dynamische en onvoorspelbare wereld kan Nederland niet leunen op diplomatie en internationale samenwerking alleen. D66 wil een weloverwogen en modern veiligheidsbeleid met een uitgestoken hand waar mogelijk en geloofwaardige vuist waar nodig. De trans- Atlantische band is sterk maar aan verandering onderhevig: minder dan voorheen kunnen wij leunen op de Verenigde Staten om onze veiligheid te borgen. Niet onterecht verwacht de VS meer van ons. In dit onzekere tijdsgewricht zal Europa meer zelf moeten leren, denken en doen. D66 is overtuigd van een verdere voortzetting van Europese samenwerking op het gebied van gezamenlijke aankoop en onderhoud van materieel, het opzetten van gezamenlijke opleidingen en trainingen, het poolen van bestaand militair materieel en afspraken over taakspecialisatie tussen landen. Op de lange termijn wil D66 dan ook naar een Europees leger, ingebed in een democratisch en sterk Europa met een sterke relatie met onze trans-Atlantische bondgenoten. In de nabije toekomst blijft Nederland echter, ook in deze geglobaliseerde wereld, eindverantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Helemaal nu die wereld door een turbulente fase van fragmentatie en destabilisatie gaat. We kunnen bij de handhaving van vrede, veiligheid en stabiliteit niet zonder een geloofwaardige stok achter de deur. Daarom wil D66 een moderne, direct inzetbare defensie – in Nederland én Europa die binnen een geïntegreerde benadering in samenhang met diplomatie en ontwikkelingssamenwerking kan opereren.

10.11.2020

Voor een sterker Europa is een Europese Veiligheidsraad nodig, mét Groot-Brittannië. Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma heeft hier een voorstel over ingediend. Bij grote crises kan Europa niet sterk genoeg optreden en daar moet verandering in komen. Zodat Europa snel en eensgezind in actie kan komen.

20.06.2020

Bij de moderne krijgsmacht hoort ook het in acht nemen van duurzaamheidsdoelstellingen. Door de Initiatiefnota “Defensie Energiestrategie” wordt duurzaamheid inmiddels meegenomen bij het inkopen van materieel en vastgoedinvesteringen. Er wordt jaarlijks gerapporteerd over de duurzaamheidsdoelstellingen en stand van zaken rond duurzaamheid.