Mensen zijn nooit uitgeleerd

Alles om ons heen verandert voortdurend – en wij zelf ook. D66 wil dat mensen de kans krijgen om hun vaardigheden aan te passen aan veranderende eisen op de arbeidsmarkt of zelf voor een andere richting te kiezen. We willen dat mensen weerbaar en vrij zijn, dat iedereen mee kan blijven doen en dat iedereen kan doen waar hij goed in is. “Een leven lang groeien” betekent dat mensen hun hele leven in staat worden gesteld hun kennis bij te werken, te verbreden en te verdiepen. D66 wil dit levenslange leerrecht bevorderen door in te zetten op individuele scholingsbudgetten, ongeacht de contractvorm, als individueel recht voor iedereen die werkt. Hierbij zal ook gekeken worden naar omvorming van de werkgeversfondsen. Deze budgetten worden dus persoons- in plaats van sectorgebonden en kunnen ingezet worden voor alle vormen van opleiding en training, en ook voor het valideren van werkervaring.

We maken het sociaal leenstelsel toegankelijk voor laatbloeiers en voor mensen die na een aantal jaren werken een tweede kans willen, ook als ze ouder dan dertig zijn. Mensen die na een onderbreking van hun carrière een doorstart willen maken, krijgen de gelegenheid hun vaardigheden snel weer op peil te brengen. De toegang tot het mbo/hbo/wo voor ouderen wordt vereenvoudigd door meer gebruik te maken van deelcertificaten, door meer flexibiliteit te brengen in het aanbod, door redelijke collegegelden te vragen en ook door mensen in de WW of bijstand de mogelijkheid te geven om een opleiding te volgen. In het kader van leven lang leren bevorderen we het aanbod van avondopleidingen in het hoger en- beroepsonderwijs en nemen we barrières als leeftijdseisen en hoge collegegelden weg. Een leven lang groeien geldt ook voor nieuwkomers, want juist hen kunnen we op deze manier helpen om hun plek in de samenleving te vinden.Voor nieuwkomers, onder wie asielzoekers, moeten vanaf het moment van aankomst tweejarige internationale schakelklassen beschikbaar zijn. Voor nieuwkomers die ouder zijn dan zestien moeten passende trajecten beschikbaar komen en willen we betere en snellere diploma- erkenning, met desnoods bijscholingstrajecten op maat.