In de afgelopen jaren hebben we de krimp en verwatering van het budget voor internationale samenwerking met lede ogen aangezien. De beschikbare middelen zijn fors afgenomen en ook nog eens ingezet voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Daarmee heeft Nederland de internationale afspraken hierover in feite losgelaten. D66 wil dat Nederland zijn verantwoordelijkheid neemt, door minimaal 0,7% van het BNP te besteden aan duurzame ontwikkeling in minder ontwikkelde landen. D66 wil ook dat Nederland andere landen aanspoort om ook aan deze internationale afspraak te voldoen. Dat vraagt om een zuivere inzet van het budget en een uitbreiding van onze investeringen. Naast het beter inzetten van de beschikbare middelen willen wij de komende jaren de uitgaven aan internationale samenwerking met € 750 miljoen laten groeien en toewerken naar de afspraken die in het kader van SDG’s zijn gemaakt. De uitgaven voor internationale klimaatfinanciering die voortkomen uit het nakomen van de Nederlandse verplichtingen als gevolg van het klimaatverdrag van Parijs, komen conform internationale afspraken niet ten late van het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Armoedebestrijding is alleen mogelijk als de economische groei op duurzame wijze tot stand komt. Nederlandse ontwikkelingsprojecten krijgen daarom een strenge duurzaamheidstoets op bijvoorbeeld klimaat- en biodiversiteitseffecten.