Lokaal belastinggebied

Wie moet betalen, moet ook kunnen meebepalen. Daarom wil D66 dat gemeenten financieel minder afhankelijk worden van het rijk, via een verschuiving vanuit de inkomstenbelasting naar gemeentelijke belastingen. We zorgen ervoor dat de solidariteit tussen gemeenten onderling in stand blijft. Dat geeft gemeenten meer armslag om eigen keuzes te maken en inwoners meer belang om iets te vinden van die keuzes. Het versterkt de lokale democratie en laat werken meer lonen.

Dit draagt bij aan ons ideaal dat mensen zelf meebeslissen over de keuzes die hun levens raken. Op dit moment zijn gemeenten voor hun begroting vooral afhankelijk van de rijksoverheid en wordt geld nodeloos rondgepompt. D66 wil dat de belastingen in totaal niet stijgen en bij voorkeur lager worden, maar dat de financiering van de gemeenten wordt versimpeld met meer mogelijkheden voor de lokale democratie. Dit maakt het voor mensen inzichtelijker waar hun belastinggeld naartoe gaat. Zo kunnen zij gemeentebestuurders gerichter om verantwoording vragen, zodat ook hier een beter democratisch debat over ontstaat. De noodzakelijke financiële zekerheid wordt geboden door middel van langjarige en transparante financiële afspraken tussen rijk en decentrale overheid, waarbij gemeenten inzicht krijgen in de verwachte financiële effecten van de rijksbegroting voor de gemeentebegroting.