Verder uitbreiden en beschermen LHBTI-rechten

D66 wil volledige gelijkwaardigheid voor elke seksuele gerichtheid. Niet alleen in de letter van de wet, maar zeker ook in de vrijheid zichtbaar jezelf te zijn in het dagelijkse leven. Waar die vrijheid wordt beknot, er gediscrimineerd wordt of mensen zelfs niet veilig zijn moet de overheid actief optreden. D66 heeft veel bereikt bij het uitbreiden van die rechten. D66 was de initiatiefnemer van het openstellen van het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht, dat in Nederland als eerste land ter wereld wettelijk werd bekrachtigd.

D66 was ook de drijvende kracht achter het ‘Roze Stembusakkoord’, dat onder meer een einde maakte aan de weigerambtenaar. De gelijkwaardigheid van LHBTI’s wordt verder vormgegeven in ons familierecht. Ook in het onderwijs is er aandacht voor diversiteit en gelijkwaardigheid. Hoewel we de afgelopen jaren klinkende resultaten hebben geboekt, is de LHBTI-emancipatie in Nederland niet af.

Soms lijkt het of de wet van de remmende voorsprong op dit terrein zijn vat op Nederland heeft gekregen. Ooit liepen we voorop in tolerantie en acceptatie, maar uit de LHBT- monitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat in 2016 33% van de Nederlandse bevolking twee zoenende mannen aanstootgevend vindt.

D66 blijft zich daarom onverminderd inzetten voor de acceptatie van LHBTI’s in de maatschappij. Wij ondersteunen gemeenten om lokaal de maatregelen te nemen die nodig zijn om geaardheid weer breed bespreekbaar te maken en de sociale acceptatie en emancipatie van LHBTI’s te bevorderen.

D66 maakt zich hard voor de acceptatie van interseksuelen. Deze mensen worden geboren met een lichaam dat biologisch gezien niet voldoet aan de strikte definitie van man of vrouw. D66 wil dat de kennis over intersekse wordt vergroot in de maatschappij en in het bijzonder onder zorgverleners. Onwetendheid leidt namelijk tot onbegrip en tot ongewenste medische behandelingen. We willen toe naar gendersensitief beleid, zodat er voor iedereen ruimte is, ongeacht geslachtskenmerken en gender. D66 wil nadrukkelijk niet dat geslacht wordt geregistreerd als daartoe geen noodzaak is.

De Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) wordt aangepast, zodat deze wet een expliciet verbod op genderdiscriminatie realiseert.

07.12.2020

Regenbooggemeenten krijgen nóg meer steun! Het bedrag dat ze vanaf 2021 ontvangen wordt dankzij een voorstel van Kamerlid Vera Bergkamp verhoogd. Zo maken we wijken veiliger en kan iedereen zichzelf zijn op straat, zonder te worden belaagd of bedreigd.

02.11.2020

Hoe vrij ben je als je geen dak boven je hoofd hebt? Als je nergens veilig bent vanwege je geaardheid? Er zijn tussen de 1000 en 2000 LHBTI-jongeren dak- en thuisloos. Dit is veel te veel. Dankzij Kamerlid Vera Bergkamp komen er meer crisisopvangplekken voor LHBTI- dak- en thuislozen. Binnen de 54 Regenboogsteden in Nederland moet dit onder de aandacht worden gebracht.

08.06.2018

Met een wetsvoorstel zijn transgenders en intersekse personen beschermd tegen discriminatie. Het wetsvoorstel expliciteert dat onder discriminatie van geslacht ook vallen: discriminatie op grond van geslachtskenmerken (vrouwelijke en/of manlijke lichaamskenmerken), genderidentiteit (of je je vrouw of man voelt) en genderexpressie (of je je masculien of feminien gedraagt).