Landbouw en voedsel

De Nederlandse landbouw is zeer innovatief, productief en koploper in de wereld. Dat is een economische kracht, het bevordert onze welvaart, maar zorgt ook voor schade aan natuur, landschap, bodem en volksgezondheid. In Nederland moeten we de negatieve effecten verminderen, door minder vlees te produceren, door alternatieven voor de bioindustrie en megastallen te implementeren die uitstoot van vervuilende stoffen als methaan en fijnstof beperken en door het landbouwgif dat schadelijk is voor bijen te weren.

D66 wil natuurinclusieve landbouw: landbouw die in balans is met natuur en biodiversiteit. We helpen boeren die willen overstappen naar kringlooplandbouw en stimuleren innovatie, ook in de keten. Wij werken samen met boeren aan wereldwijde doelen om de landbouwbijdrage aan klimaatverandering te halveren, beslag op water, bodem en grondstoffen duurzaam te maken en met veel meer hergebruik ontbossing door en voor landbouw te stoppen. 

26.11.2019

In 2018 stelde D66 voor om extra inzet te plegen om ontbossing in de Amazone tegen te gaan. Er wordt daarnaast onderzocht hoe Nederland het initiatief van het Wereld Natuur Fonds kan ondersteunen om in 2020 ten minste een derde van de gehele Amazone beschermd gebied te maken. 

Met de landbouwsector maken we afspraken over het terugdringen van import van soja als veevoer en het maken van kunstmest uit nieuwgewonnen fossiele grondstoffen. Duurzame veeteelt is grondgebonden en cyclisch. Veevoer wordt zoveel mogelijk lokaal geproduceerd en biociden, antibiotica en kunstmest worden weinig of niet gebruikt. 

Waar de mest wél gebruikt moet worden zorgen we dat het  een rijp product is in plaats van een rot product. Op die manier kunnen we de mest van dieren gebruiken voor de plantaardige productie van eten voor mensen. 

Veetransport over grotere afstanden wordt aan banden gelegd. Onze kennis moet bijdragen aan gezonde en duurzame productie in andere regio’s van de wereld, waar we via internationale samenwerking in investeren.

Met boeren en supermarkten dringen we voedselverspilling verder terug, bijvoorbeeld door afspraken te maken over kleinere verpakkingen. We stimuleren het opschalen van de productie van vleesvervangers. D66 wil de vleesconsumptie en –productie verlagen. Op grote schaal vlees produceren is geen duurzaam verdienmodel voor Nederland, en de overgang naar plantaardige eiwitten biedt ondernemers nieuwe kansen. D66 wil ook meer aandacht voor goed bodembeheer; we streven naar bemestingsevenwicht en gaan bodemverdichting en verlies aan organische stof tegen.

D66 pleit voor meer aandacht voor ecologisch onderwijs in het reguliere onderwijs en vooral op agrarische opleidingen. D66 wil, door betere uitwisseling tussen design, agrokennis en praktijkervaring, een fundamentele structuurverandering in de Nederlandse landbouwsector realiseren.

D66 wil belemmerende wet- en regelgeving wegnemen. Dat vraagt om een grondige herziening van het EU-landbouwbeleid, het gelijkmatig afbouwen van subsidies en het stimuleren van innovatie en duurzame landbouw. Op die manier maken we de Nederlandse en Europese landbouw wereldwijd toonaangevend.