Kwaliteit van inburgeringsonderwijs waarborgen

Inburgeringsonderwijs is een speciale vorm van onderwijs voor nieuwkomers en hoort daarom thuis bij het ministerie van OCW. Het doel is burgerschap en maatschappelijke participatie. Taal is daarbij een belangrijk middel. D66 wil de kwaliteit van inburgeringscursussen waarborgen. Daarbij staat het onderwijskundig proces centraal als voorwaarde voor erkenning en financiering. De wijze van examineren wordt op onderwijskundige gronden heroverwogen.