Kiezen voor rechtsorde, veiligheid, mensenrechten en democratie

D66 streeft naar een vrije en rechtvaardige wereld. Dat betekent dat we streven naar een wereld waarin de progressieve liberale waarden centraal staan. Zonder een goed functionerende rechtsstaat en democratie bestaat vrijheid namelijk niet. Voor individuen betekent dit dat we mensenrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting en gelijke rechten tussen mannen en vrouwen, vooropstellen. D66 komt op voor persvrijheid in landen waar deze in toenemende mate onder druk staat. Iedereen, waar ook ter wereld, heeft het recht en de vrijheid zichzelf te zijn. 

Dankzij D66 is het budget van het Nederlands mensenrechtenfonds verhoogd met 11.1 miljoen euro. Wereldwijd moet er aandacht zijn voor de emancipatie van vrouwen en meisjes, etnische en religieuze minderheden en LHBTI’ers.

Voor staten betekent dit dat het internationaal recht het uitgangspunt is. Een goede internationale rechtsorde en veiligheid wereldwijd zijn niet alleen in ons eigen belang, maar vormen de basis voor vrede, vrijheid en welvaart die wij aan alle mensen gunnen. De beste manier om een wereld te bereiken waarin iedereen in vrede, vrijheid en veiligheid kan leven, is door internationale samenwerking. Aantasting van beginselen van democratische rechtsstaat moet gevolgen hebben voor onze internationale relaties.

De internationale veiligheidssituatie is de laatste jaren sterk verslechterd. De EU-landen zijn omringd door een ring van instabiliteit die van Rusland via het Midden-Oosten naar Noord-Afrika leidt. Het Nederlandse veiligheidsbeleid dient zich allereerst op de crises in die gebieden te richten.

Daarnaast wil D66 dat Europa haar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, die we veelal importeren uit landen met instabiele en autocratische regimes zoals Rusland en Saoedi-Arabië, versneld afgebouwd. D66 kiest ervoor dit in Europees verband te doen. Mensenrechten mogen niet ondergeschikt worden gemaakt aan handel. Samenwerken met dictators en autocratische regimes zal op de lange termijn leiden tot minder stabiliteit. Het is belangrijk dat bij economische missies ook de mensenrechten worden besproken.

Het bevorderen van de mensenrechten wereldwijd is alleen geloofwaardig als Nederland zelf volledige verantwoording aflegt over het eigen verleden. Daarom wil D66 dat er een onderzoek komt naar het geweld, van beide zijden, tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog.

11.11.2020

Geen wapens meer naar Turkije. Dat staat in een voorstel van D66 samen met de regeringspartijen CDA en ChristenUnie. Turkije is bij diverse conflicten betrokken, onder andere in het gewapende conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan. Erdogan stuurt zelfs jihadstrijders. Het internationaal recht wordt volledig geschonden en daarom is het tijd voor een wapenembargo, om onschuldige burgers te beschermen.