Investeren in onderwijs en klimaat

In de komende jaren is het mogelijk om binnen de financiële kaders gericht te investeren. D66 kiest er de komende kabinetsperiode concreet voor sterk te investeren in onderwijs, kennis en innovatie en duurzame infrastructuur. Dit zijn investeringen die belangrijk zijn voor het toekomstig verdienvermogen van de Nederlandse economie en die zorgen voor een schone en duurzame economische groei. Daarnaast trekken wij geld uit voor het gericht bestrijden van armoede bij kinderen, het verbeteren van de toegankelijkheid van het recht voor alle Nederlanders, en het herstel van natuur. Bovendien investeren wij in de cultuursector en in defensie en internationale samenwerking.

Door vreemd en eigen vermogen fiscaal meer gelijk te behandelen, verminderen we de prikkel om schulden aan te gaan. Dit geldt voor mensen en bedrijven. Hierdoor wordt de Nederlandse economie minder kwetsbaar voor schokken in het financiële stelsel. De opbrengsten van deze maatregelen worden direct teruggegeven via lagere lasten op arbeid.

Een belangrijk onderdeel van onze financiële agenda is gericht op het verminderen van belasting op arbeid. Dit doen wij tegelijkertijd met het vergroenen van het belastingstelsel, het moderniseren van het pensioenstelsel en het versimpelen van belastingen. Door de stijging van de zorgkosten in de hand te houden, wordt de koopkracht verder ondersteund, omdat ziektekostenpremies minder hard hoeven te stijgen. Door verlaging van lasten op arbeid, stimuleren wij de koopkracht van mensen, vergroten wij de vraag in de economie en zorgen we ervoor dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen aan te nemen.

Deze maatregelen tezamen zullen bijdragen aan een sterkere samenleving, meer werkgelegenheid en een stijging van de koopkracht.