Het staat of valt met leraren

Uiteindelijk staat of valt goed onderwijs met de leraar. D66 wil het onderwijs teruggeven aan de leraar. Die geven we meer tijd, meer ruimte en meer vertrouwen.

Daarom zorgde D66 voor de 20-lesurennorm. We willen deze norm in de komende 4 jaar in de wet en de begroting verankeren. Van leraren verwachten wij dat zij van elkaar leren, zich ontwikkelen, hun kennis en vaardigheden op peil houden en elkaar helpen steeds een beetje beter te worden. De leraar is eigenaar van zijn eigen lessen. De onderwijsinspectie toetst of het onderwijs voldoet aan de wettelijke vereisten en grijpt slechts in wanneer de kwaliteit van het onderwijs ondermaats is. Deze zienswijze vertaalt zich in investeringen in en eisen stellen aan kwaliteit.

Beginnend met meer aandacht op de lerarenopleiding voor effectief lesgeven en het inzetten van de nieuwste inzichten en modernste methoden. Leraren moeten zich meer en vaker bijscholen en houden onderlinge gesprekken over de kwaliteit van lesgeven en bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen. De pabo’s en lerarenopleidingen moeten ook een rol gaan spelen bij de ontwikkeling van leerkrachten die al voor de klas staan. Praktijkervaring, begeleiding door ervaren leraren en aanvullende scholing maken een leraar van startbekwaam vakbekwaam. Voor leraren die zich willen laten bijscholen én voor mensen uit het bedrijfsleven die zich willen scholen tot docent is een lerarenbeurs beschikbaar. In het lerarenregister worden scholing en behoefte inzichtelijk. De lerarenbeurs maakt geen onderscheid tussen docenten die lesgeven in het bekostigd of niet- bekostigd onderwijs. Voor docenten moet het mogelijk zijn om stage te lopen in hun sector, zodat ze altijd op de hoogte zijn van de nieuwste technologie en laatste ontwikkelingen. Daarnaast is het verstandig om juist die leraren die uit het bedrijfsleven komen,didactische en pedagogische kennis te verschaffen. De overheid zorgt ervoor dat leraren meer tijd aan hun leerlingen kunnen besteden door de administratie-, regel- en rapporteerdruk te verkleinen. Maar ook door te investeren in klassenassistenten en conciërges. D66 wil in nauwe samenwerking met de gemeenten komen tot een conciërge op elke basisschool. Plofklassen moeten we tegengaan. We passen de bekostiging van scholen zo aan dat de klasgrootte teruggaat naar ca 23 leerlingen. De instroom in de pabo moet meer divers worden, zodat het personeel op basisscholen een betere afspiegeling vormt van de samenleving.

D66 is voor een krachtige en trotse beroepsgroep van leraren en vindt dat zij aantoonbare invloed moeten hebben op zowel curriculumontwikkeling als landelijke examinering, meer dan nu het geval is. Initiatieven op dit gebied vanuit de beroepsgroep worden door D66 van harte ondersteund.