Niet wegwerpen, maar hergebruiken

Onze huidige economie stoelt op verbruiken, verbranden en vernielen. Dat kan en loont niet meer. Een duurzame toekomst vereist een zogenaamde circulaire economie, waarin we gebruik maken van energie en grondstoffen door anders te ontwerpen, produceren en consumeren. Steeds meer grote en kleine bedrijven delen die ambitie en laten zien dat het kan. Ook lokaal zien we veel initiatieven die bijdragen aan transitie naar de circulaire economie, zoals repaircafés en autodelen. D66 heeft hoge verwachtingen van de mogelijkheden die de deeleconomie biedt. Nederland heeft de kans koploper te zijn in die nieuwe economie, met onze kennis, ons bedrijfsleven en onze logistieke positie als grondstoffenrotonde in Europa. D66 wil dat vervuilers betalen, dat schoon en gezonder loont en dat de overheid barrières wegneemt voor nieuwe schone oplossingen en voordelen voor oude vieze oplossingen afbouwt. Dat deden we in het Herfstakkoord 2013 door een heffing in te voeren op kunstmest en op het storten of verbranden van herbruikbare grondstoffen. Nu willen we regelgeving die cleantech en het duurzaam gebruik van energie en grondstoffen in de weg staat, afbouwen. We handhaven de groene heffingskorting en vergroten mogelijkheden voor belastingaftrek voor investeringen in energiebesparing en milieu, zoals de zogenaamde EIAVAMIL-regelingen. 

In navolging van het energieakkoord wil D66 een grondstoffenakkoord met de sector om belemmeringen voor de circulaire economie weg te nemen, ruimte te maken voor (grootschalige) demonstratieprojecten en internationale samenwerking te bevorderen. 

We bouwen voort op het reeds gerealiseerde D66-idee van de Noordzee Grondstoffenrotonde en zorgen dat de markt voor duurzame grondstoffen van de grond komt in het Schengengebied door eenvoudiger grensoverschrijdend vervoer. 

Wij zien grote kansen in een op hergebruik gebaseerde, circulaire economie. Veel ondernemers weten nog niet hoe ze aan een circulaire economie kunnen meedoen en de voordelen kunnen benutten. Dus zetten we middelen in op actieve kennisoverdracht. Een verandering van de bedrijfsvoering naar een circulair model vraagt ook investeringen. Vooral voor het MBK gaan we hier een regeling voor treffen. Onze kennis van logistiek, voedsel en chemie en onze maakindustrie, ligging en infrastructuur geven ons een uitstekende startpositie. Wij bieden ruimte voor experimenten en samenwerking binnen ketens en tussen bedrijven. Met gerichte maatregelen treden we op tegen verspilling van grondstoffen. We investeren in innovatie om de plasticsoep in oceanen aan te pakken, maar ook in het terugdringen van restafval of verspilling van voedsel. Door regels voor voedseldonatie te versoepelen, hoeft er minder voedsel weggegooid te worden. D66 wil zwerfafval effectief aanpakken. Daarvoor is uitbreiding van het statiegeldsysteem een optie.