Experimenten om de zorg nog meer patiëntgericht te maken

Het belang en de gezondheid van de patiënt vraagt er om dat zorgverleners meer samenwerken. Zeker bij chronisch zieken en patiënten met meerdere aandoeningen. Daarnaast moeten ze meer sturen op preventie. De manier van vergoeden van zorg en de deelbelangen van verschillende zorgverleners maken dit soms moeilijk. Daarom moeten financiële schotten en belangen worden doorbroken. D66 wil, binnen het huidige zorgstelsel, experimenteren met vormen van zorgbekostiging die het vervangen van dure door goedkopere zorg, preventie en vroegsignalering en -interventie bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld door met populatiebekostiging te experimenteren. Om dit mogelijk te maken, maakt de overheid afspraken met zorgverzekeraars en gemeenten over die experimenten en verschaft ze de benodigde speelruimte door flexibele toepassing van mededingingsregels. Regionale zorgnetwerken zouden daarbij, rondom specifieke vormen van zorg, als één geheel kunnen worden gecontracteerd en afgerekend op kwaliteit van geleverde zorg of preventie. De minister neemt de regie over versimpeling van bekostiging binnen de bestaande DBC-systematiek. Deze is onnodig bureaucratisch geworden. Tenslotte willen we vooral in de langdurige zorg experimenteren met persoonsvolgende bekostiging of een persoonsgebonden budget (PGB) met een nieuwe vorm van trekkingsrecht. D66 blijft voorstander van meer persoonsgebonden budgetten die patiënten de regie geven over de inrichting en invulling van hun zorg. 

Echt patiëntgerichte zorg houdt ook meer rekening met verschillen tussen patiënten. Bijvoorbeeld tussen vrouwen en mannen, maar ook tussen mensen met een westerse en mensen met een niet-westerse achtergrond. Zij verschillen namelijk niet alleen in de manier waarop zij het effectiefst benaderd kunnen worden, maar ook in de effectiviteit van sommige geneesmiddelen of behandelmethoden.