Europees veiligheidsbeleid, voor echt impact

Voor serieuze invloed op het wereldtoneel is een slagvaardige Europese defensie onontbeerlijk. Dat vergt een betere taakverdeling tussen de lidstaten, inzicht in elkaars capaciteiten en reeds bestaande samenwerkingsprojecten en heldere afspraken. Teveel nog probeert iedereen nu zijn krijgsmacht vorm te geven als een Zwitsers zakmes: alles moet erop zitten. Dat is niet alleen onbetaalbaar maar vooral ook inefficiënt. Vrijwel geen enkele lidstaat kan momenteel nog zelfstandig een missie uitvoeren.

D66 wil daarom een volwaardig en samenhangend Europees veiligheidsbeleid. Daarmee geven we het Europees buitenlandsbeleid beduidend meer gewicht. Dit werkt alleen met besluitvorming die minder gevoelig is voor de tegenstand van een individueel land. D66 zal zich inzetten voor de implementatie van de EU-buitenlandstrategie De EU beschikt over veel instrumenten op het terrein van veiligheid en defensie; het is zaak deze te gebruiken.

Daarom stelt D66 voor om een EU-breed onderzoek in te stellen naar de politieke besluitvormingsprocedures rondom de uitzending van militairen in de lidstaten. Deze oproep tot meer Europese defensiesamenwerking is niet gericht tegen de NAVO. Sterker nog, die integratie stelt ons in staat te bouwen aan een sterke defensiepijler bínnen de NAVO. Daarom moet Europa opereren binnen de NAVO wanneer het kan, maar buiten de NAVO kunnen functioneren wanneer het moet. De veiligheidsgaranties die NAVO-leden aan elkaar bieden zijn en blijven het fundament onder onze veiligheid.

Meer slagkracht

Op de lange termijn streven we naar de vorming van een Europese krijgsmacht. Met een duidelijke taakspecialisatie voor iedere lidstaat. Op de korte termijn valt er al veel te winnen met relatief kleine stappen. D66 zet zich in voor gezamenlijke opslag, onderhoud, gebruik en inkoop van materieel met andere Europese landen. Efficiënte defensiesamenwerking binnen Europa kan niet zonder een open en gezonde markt. Nog te vaak laten lidstaten zich momenteel leiden door de economische belangen van hun eigen nationale defensiebedrijven bij de inkoop van materieel. Daarom ijvert D66 voor het openbreken van de defensie(aanbestedings)markt. In de afgelopen jaren is Nederland koploper geworden op het gebied van defensiesamenwerking met andere Europese landen – in Benelux-verband, met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Die voortrekkerspositie moeten we gebruiken om andere lidstaten aan te sporen ons voorbeeld te volgen. Daarmee bezorgen we Europa de militaire slagkracht die zo instrumenteel is voor onze vrede, veiligheid en welvaart. 

Door vergaande integratie van de Europese krijgsmachten besparen we ook een enorme hoeveelheid geld. De huidige fragmentatie van defensie(markten) in de EU leidt bovendien tot een gebrekkige samenwerking en gaat gepaard met ten minste € 30 miljard aan extra kosten.