Eerlijke handel en belastingen

De beste kans op ontwikkeling bieden wij door mensen de kans te geven handel te drijven en door oneerlijke belastingpraktijken tegen te gaan. D66 wil verder gaan met de investeringen in duurzame handel en ondernemerschap. D66 wil ook dat de Europese Unie eenzijdig handelsbarrières afbouwt voor (landbouw)producten uit ontwikkelingslanden om boeren daar een eerlijke kans te geven hun goederen te produceren en exporteren, zonder gesubsidieerde concurrentie van EU-exporteurs. Met OESO-partners en in de EU werken wij samen aan betere regels om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Wij hechten aan de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland, mits deze aantrekkelijkheid niet fiscaal gedreven is, maar gebaseerd op onze vele belastingverdragen en een Belastingdienst die goed samenwerkt. 

Wij willen niet dat bedrijven en burgers gebruik kunnen maken van schimmige constructies om het zicht op hun inkomen en vermogen te onttrekken aan onze belastingdienst of de belastingdienst van het land waar zij in wonen of werken. De verschillen tussen belastingsystemen van landen bieden multinationals teveel mogelijkheden om belasting te ontwijken. Dit heeft zeker voor ontwikkelingslanden erg negatieve gevolgen. D66 verlangt een actieve bijdrage van Nederland aan een rechtvaardig internationaal belastingsysteem. We moeten vooroplopen in de strijd tegen belastingontwijking door een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting in te voeren op Europees niveau, meer en efficiënter informatie tussen belastingdiensten uit te wisselen en strengere vestigingscriteria te hanteren voor bedrijven die lege brievenbusmaatschappijen willen oprichten met als doel belasting te omzeilen. Ook willen we een zwarte lijst voor belastingparadijzen, waaraan we sancties verbinden. D66 is voorstander van publieke transparantie van bedrijven over omzet, winst en belastingafdracht per land.