Een duurzaam huis en kantoor moet lonen

Ons energieverbruik moet omlaag. Huiseigenaren, huurders en Verenigingen van Eigenaren kunnen nagenoeg probleemloos, zowel technisch als financieel, kiezen voor een energieneutrale woning. D66 wil dat de overheid zorgt voor financiële kaders, zodat de markt snel bereid is om renovaties structureel energieneutraal uit te voeren. We bouwen de komende jaren 100.000 energie-neutrale sociale woningen. D66 wil dat in 2030 drie miljoen huizen energieneutraal zijn. Een grote uitdaging gelet op het geringe aantal – minder dan 1000 – energieneutrale huizen dat in 2015 gebouwd is.

Om dat te bereiken moeten, zowel bij huurwoningen als bij koopwoningen, grote stappen worden gezet. Echt klimaat-neutrale gebouwen worden ook op klimaat-neutrale wijze gebouwd. Daartoe moeten bouwers meer innoveren, groene toepassingen gebruiken en klimaatonvriendelijke bouwstoffen zoals cement zoveel mogelijk vermijden. Dat vraagt om een bouw die zich ook verantwoordelijk voelt voor het gebouw na de oplevering. Bestaande sociale huurwoningen zullen energiezuiniger en dus geïsoleerd moeten worden. Woningverhuurders worden gestimuleerd dit te doen, doordat zij in ruil voor verbeteringen een vergoeding mogen vragen. Deze moet echter niet te hoog zijn, want we willen dat de huurder niet enkel profiteert van een beter huis, maar ook van lagere kosten. Daarvoor kijken we naar de totale woonlasten bij passend toewijzen, waardoor er meer woningen bereikbaar worden voor de primaire doelgroep en corporaties meer kunnen investeren in verduurzaming.

Naast huurwoningen, worden ook koopwoningen verbeterd. Door het aanleggen van een zichzelf terugverdienend fonds en goede informatievoorziening kan ook hier het energieverbruik omlaag gaan. We willen gebouwgebonden financieringen mogelijk maken, waarbij bijvoorbeeld een leaseconstructie voor zonnepanelen overgaat van vertrekkende op nieuwe bewoner. Zo is er meer zekerheid dat investeringen in energieopwekking lonen. Bij grote nieuwbouwprojecten willen wij dat lokale duurzame energieopwekking een standaardonderdeel is. Met snel ingevoerde ‘nul-op-de-meter’-normen verplichten wij energie-efficiëntie bij nieuwbouw. Door het invoeren en handhaven van bouwnormen die klimaatneutraal bouwen bevorderen en uiteindelijk verplichten, dringen we het gebruik van fossiele brandstof in de gebouwde omgeving terug. D66 wil dat uiterlijk in 2018 er helemaal geen voorziening op basis van fossiele brandstof meer wordt geïnstalleerd voor directe verwarming van nieuwbouwwoningen en -kantoren. In 2050 moeten alle woningen en kantoren energie-neutraal zijn.

Gemeenten maken een plan waarin ze aangeven hoe ze iedere wijk energie-neutraal gaan maken. Goede voorbeelden van energie-neutrale wijken zijn de Stad van de Zon in Heerhugowaard en de wijk Leesten in Zutphen. Voor kantoren en overheidsgebouwen scherpen we de bouwnormen ook flink aan. We willen zorgen dat alle nieuwe gebouwen klaar zijn voor de toekomst en dat in 2030 alle openbare gebouwen energie-neutraal zijn. Ook bij bestaande kantoren kunnen in energiebesparing nog flinke stappen worden gezet. Hierin moet de overheid vooroplopen. In 2030 wil D66 dat circa 40% van de vierkante meters aan kantoorpanden energieneutraal zijn. D66 streeft uiteindelijk naar klimaatneutraliteit, waarbij ook de klimaatimpact van bouwstoffen meeweegt. En bij energiebesparing kijkt D66 niet enkel naar gebouwen. Daarom steunen wij grote en kleine lokale initiatieven voor stroomopwekking en isolatie. De terugverdientijd van investeringen vergt een langere termijn. Daarom moet de overheid betrouwbaar zijn voor de lange termijn, zodat investeerders weten waarop ze kunnen rekenen.