Vooroplopen in duurzaam en sociaal ondernemen

Nederland is een wereldwijde koploper in duurzaam en sociaal ondernemen. D66 is trots op grote en kleine Nederlandse bedrijven die de kansen en noodzaak zien om hun bedrijfsvoering fundamenteel te verduurzamen, verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op de wereld om hen heen, zichzelf doelen stellen en hierover transparant rapporteren. D66 wil dat de overheid deze beweging steunt, bijvoorbeeld door samenwerking in duurzame ketens te vereenvoudigen en te stimuleren.

Duurzaam produceren
Bedrijven die duurzaam produceren hebben de toekomst. D66 wil groene en maatschappelijk verantwoorde koplopers ondersteunen en stimuleren, onder andere door een markt voor duurzame grondstoffen te creëren.

Groene groei
Groene groei is nodig. Om de stijgende uitgaven aan zorg, welzijn en onderwijs te betalen. Maar ook omdat groei de zuurstof van de samenleving is. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van de kansen van volgende generaties. Nu al worden banen gecreëerd door het aanleggen van zonnecellen op daken, het kweken van duurzame vis en het omzetten van rioolslib tot kunstmest. D66 pleit voor een nieuw economisch model, waarin energie en grondstoffen een gesloten cirkel vormen. Waarin niets verloren gaat en afval niet meer bestaat. Dat begint bij een overheid die vernietiging van potentieel herbruikbare grondstoffen zwaarder belast, maar tegelijkertijd ook producenten, wetenschap en afvalbedrijven bij elkaar brengt zodat zij hun ketens kunnen sluiten.