Dure geneesmiddelen

Er zijn gelukkig baanbrekende medicijninnovaties. Mede daardoor komen er ook meer dure geneesmiddelen beschikbaar, vooral voor complexe ziektes, zoals kanker. Vaak zijn deze geneesmiddelen niet genezend, maar levensverlengend. Voor patiënten zijn zij een laatste strohalm. D66 wil de bestaande praktijk van een niet-gepolitiseerd advies over toelating en vergoeding van medicijnen door professionals en patiëntenorganisaties versterken. Ook als dit leidt tot de keuze een medicijn niet op te nemen wegens onvoldoende gezondheidsbaten in verhouding tot de kosten. Door te streven naar transparantie in de kostenopbouw van dure medicatie kan de onderhandelingspositie van de minister versterkt worden en kan een lagere prijs bedongen worden. Daarnaast wil D66 dat tussen zorginstellingen en ook binnen Europa samengewerkt wordt op het vlak van inkoop van medicijnen. Uiteraard binnen heldere mededingingskaders. Verder wil D66 dat op Europees niveau onderzoek wordt uitgevoerd naar alternatieve financieringsmodellen voor dure medicijnen. De invloed van farmaceutische bedrijven op artsen en patiëntenorganisaties vereist continue waakzaamheid – zij moet transparant zijn en worden teruggedrongen. Perverse prikkels bij inkoop en distributie van dure geneesmiddelen moeten worden weggenomen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport functioneert als regiehouder bij de implementatie van de maatregelen die nodig zijn om de toegang van patiënten tot dure geneesmiddelen te borgen. 

Tevens wil D66 dat Nederlandse universiteiten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot dure medicijnen. Universiteiten worden namelijk grotendeels gefinancierd met belastinggeld. Veelbelovende werkzame stoffen voor nieuwe geneesmiddelen worden door deze onderzoeksinstellingen voor verdere ontwikkeling doorverkocht aan bedrijven. Hierbij worden er licentieovereenkomsten gesloten. D66 wil dat bij deze overeenkomsten het uitgangspunt wordt gehanteerd dat iedere geneeskundige stof die aan de universiteit wordt ontdekt, toegankelijk moet zijn voor alle patiënten in Nederland en de rest van de wereld. D66 wil dat de overheid universiteiten ondersteunt met het opstellen van de licentievoorwaarden, zodat uiteindelijke winsten terugvloeien naar de universiteiten en de samenleving. 

D66 wil het voorschrijven van biologisch afbreekbare geneesmiddelen bevorderen door bij het voorschrijven bij gelijke werking en kosten voorkeur te geven aan een biologisch beter afbreekbaar geneesmiddel.