Doorontwikkeling zorgstelsel

Het Nederlandse zorgstelsel wordt internationaal geroemd om de kwaliteit van zorg en behoort tot een van de beste zorgstelsels van Europa. Voor iedereen is een verzekering toegankelijk en het overgrote deel van het zorgaanbod is gegarandeerd via een ruim basispakket. Bovendien zijn de uitvoeringskosten sinds het ziekenfonds gedaald en is de solidariteit geborgd. Maar we zijn er nog niet en verdere uitkristallisering is nodig om kwaliteit hoog, zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. D66 wil dat zorgaanbieders, in samenspraak met zorgverzekeraars en patiënten, zich nadrukkelijk bezighouden met het inzichtelijk maken en bevorderen van kwaliteit, op basis van maatstaven die zijn vastgesteld door professionals. Onnodige behandelingen en verkeerde prikkels komen nog teveel voor. D66 wil samen met patiënten, verzekeraars en zorgaanbieders bekijken waar verbeteringen mogelijk zijn en hoe deze knelpunten opgelost kunnen worden. En daarnaast wil D66 onderzoeken hoe financiële belemmeringen voor mensen met chronische aandoeningen beperkt kunnen worden, zodat de toegankelijkheid van zorg niet onder druk komt te staan. Dat vraagt ook om ruimte voor experimenten met de bekostiging van zorg en voor innovatie, om het zwaartepunt in de gezondheidszorg te verschuiven van het behandelen van ziekte naar het bevorderen van gezondheid.